Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Solna Hunddagis AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 599 3 266 2 818 1 565
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 72 17 1 2
Total omsättning 3 671 3 283 2 819 1 567
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 117 252 68 96
Övriga externa kostnader 782 711 931 852
Personalkostnader 2 398 2 280 1 787 691
Avskrivningar 19 19 0 0
Summa rörelsekostnader -3 316 -3 262 -2 786 -1 639
Rörelseresultat 356 21 34 -72
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 353 20 31 -73
Skatt 93 5 18 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 353 20 31 -73
Årets resultat 260 14 13 -73
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 353 20 31 -73
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 57 76 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 57 76 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 42 42 42 42
Summa finansiella anläggningstillgångar 42 42 42 42
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 99 118 42 42

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 67 41 38 0
Summa varulager 67 41 38 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 76 75 78 56
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 52 125 176 256
Summa kortfristiga fordringar 128 200 254 312
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 143 648 550 277
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 338 889 841 589
Summa tillgångar 1 437 1 007 884 631

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 4 -10 -23 50
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 260 14 13 -73
Summa fritt eget kapital 264 4 -10 -23
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 314 54 40 27
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 130 147
Summa långfristiga skulder 0 0 130 147
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 120 57 42
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 107 833 656 414
Summa kortfristiga skulder 1 122 953 713 456
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 1 437 1 007 884 631

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 8 8 7 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 113,28 % 88,98 % 112,76 % 129,17 %
Soliditet (%) 21,85 % 5,36 % 4,52 % 4,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,42 % 37,04 % 77,50 % -270,37 %
Riskbuffert (%) 24,51 % 1,98 % 3,50 % -11,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,72 % 0,58 % 1,03 % -4,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0