Nyckeltal för Solbacken Park AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 346 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 179 144
Total omsättning 2 525 144
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 813 1 218
Personalkostnader 0 1
Avskrivningar 293 614
Summa rörelsekostnader -1 106 -1 833
Rörelseresultat 1 420 -1 689
Resultat 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 517 -2 672
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 517 -2 672
Årets resultat 517 -2 672
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 903 984
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 517 -2 672
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 54 334 78 489
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 072 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 56 406 78 489
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 56 406 78 489

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06
Kundfordringar 56 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 56 0
Kassa och bank 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 1 497 522
2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 1 552 522
Summa tillgångar 57 959 79 011

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 7 878 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 10 550
Årets resultat 517 -2 672
Summa fritt eget kapital 8 395 7 878
2021-06 2020-06
Summa eget kapital 8 445 7 928
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 107 39 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 26 500 31 200
Summa långfristiga skulder 48 607 70 950
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 336 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 571 133
Summa kortfristiga skulder 907 133
2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 57 959 79 011

Noter

2021-06 2020-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 171,22 % 392,48 %
Soliditet (%) 14,57 % 10,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,12 % -33,70 %
Riskbuffert (%) 0,63 % -3,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -111,56 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!