Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Solbacken Park AB

Information 2020-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 144
Total omsättning 144
Rörelsens kostnader 2020-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 1 218
Personalkostnader 1
Avskrivningar 614
Summa rörelsekostnader -1 833
Rörelseresultat -1 689
Resultat 2020-06
Resultat före skatt -2 672
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -2 672
Årets resultat -2 672
Jämförelsestörande poster 2020-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 984
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 672
Bokslutsdispositioner 2020-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06
Byggnader och mark 78 489
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 78 489
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2020-06
Summa anläggningstillgångar 78 489

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2020-06
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 522
2020-06
Summa omsättningstillgångar 522
Summa tillgångar 79 011

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2020-06
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 10 550
Årets resultat -2 672
Summa fritt eget kapital 7 878
2020-06
Summa eget kapital 7 928
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 39 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 31 200
Summa långfristiga skulder 70 950
Kortfristiga skulder 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 133
Summa kortfristiga skulder 133
2020-06
Summa eget kapital och skulder 79 011

Noter

2020-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-06
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-06
Kassalikviditet (%) 392,48 %
Soliditet (%) 10,03 %
Avkastning på eget kapital (%) -33,70 %
Riskbuffert (%) -3,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0