Nyckeltal för Solör Bioenergi Ale AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 564 37 588 38 951 41 326
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 847 1 167 319 750
Total omsättning 46 411 38 755 39 270 42 076
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 24 736 18 531 22 327 27 082
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 590 6 404 11 414 2 594
Personalkostnader 18 18 16 16
Avskrivningar 5 676 6 071 3 764 3 375
Summa rörelsekostnader -37 020 -31 024 -37 521 -33 067
Rörelseresultat 9 249 7 624 1 749 9 009
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 710 -1 419 60 6 827
Skatt -14 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 759 6 624 1 432 8 591
Årets resultat 14 -185 0 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 37 52 2 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 527 1 007 319 418
Externa räntekostnader 0 45 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 759 6 624 1 432 8 591
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -3 710 1 234 -60 -6 827
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 049 -8 043 -1 372 -1 764
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 630 638 508 470
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 160 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 790 638 508 470
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 2 162 2 320 0 0
Maskiner 106 080 108 852 86 607 80 153
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 943 6 110 4 470 15 351
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 114 185 117 282 91 077 95 504
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 51 37 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 37 10 10
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 115 026 117 957 91 595 95 984

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 11 0 0 0
Summa varulager 11 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 189 5 840 5 512 5 610
Summa kortfristiga fordringar 7 189 5 840 5 512 5 610
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 7 200 5 840 5 512 5 610
Summa tillgångar 122 226 123 797 97 107 101 594

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 300 2 300 2 300 2 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 336 336 336 336
Summa bundet eget kapital 2 636 2 636 2 636 2 636
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 454 7 640 7 639 7 639
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 -185 0 0
Summa fritt eget kapital 7 468 7 455 7 639 7 639
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 104 10 091 10 275 10 275
Summa obeskattade reserver 81 725 76 676 68 634 67 262
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 13 500 13 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 13 500 13 500
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 41 1 98 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 30 297 4 321 10 037
Övriga kortfristiga skulder 30 356 6 732 279 519
Summa kortfristiga skulder 30 397 37 030 4 698 10 556
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 122 226 123 797 97 107 101 594

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 15 15 14 13
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 23,65 % 15,77 % 117,33 % 53,15 %
Soliditet (%) 57,55 % 53,80 % 62,67 % 58,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,45 % 9,95 % 2,35 % 14,35 %
Riskbuffert (%) 6,58 % 4,36 % 0,92 % 7,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,47 % 14,82 % 2,86 % 19,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!