Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Snuslagret Göteborg AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 55 512 48 094 40 263 37 647
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 243 333 187 190
Total omsättning 55 755 48 427 40 450 37 837
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 52 060 44 453 37 801 35 768
Övriga externa kostnader 1 095 1 124 975 715
Personalkostnader 1 836 1 716 1 522 1 204
Avskrivningar 106 106 101 89
Summa rörelsekostnader -55 097 -47 399 -40 399 -37 776
Rörelseresultat 659 1 028 51 61
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 657 730 50 59
Skatt 141 161 13 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 657 1 027 50 59
Årets resultat 516 568 38 46
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 657 1 027 50 59
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -297 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 128 234 340 411
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 128 234 340 411
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 128 234 340 411

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 107 2 347 1 780 1 620
Summa varulager 2 107 2 347 1 780 1 620
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 530 672 184 395
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 145 36 122 315
Summa kortfristiga fordringar 675 708 306 710
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 874 1 383 780 305
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 657 4 439 2 866 2 635
Summa tillgångar 3 785 4 673 3 206 3 045

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 652 84 46 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 516 568 38 46
Summa fritt eget kapital 1 168 652 84 46
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 218 702 134 96
Summa obeskattade reserver 297 297 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 578 1 854 1 661 1 990
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 691 1 819 1 411 959
Summa kortfristiga skulder 2 269 3 673 3 072 2 949
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 785 4 673 3 206 3 045

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 4 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 914
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 289
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 1 000 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 000 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 68,27 % 56,93 % 35,35 % 34,42 %
Soliditet (%) 37,96 % 19,71 % 4,18 % 3,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,72 % 111,52 % 37,31 % 61,46 %
Riskbuffert (%) 17,33 % 21,97 % 1,56 % 1,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,18 % 2,13 % 0,12 % 0,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0