Snabbaboenden i Norden AB

556870-8597 (Spånga)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Snabbaboenden i Norden AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 754 10 315 16 611 14 481
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 54 414
Total omsättning 10 754 10 315 16 665 14 895
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 1 860 0 0
Övriga externa kostnader 5 200 3 464 5 692 3 892
Personalkostnader 4 393 4 018 5 381 6 451
Avskrivningar 0 14 16 16
Summa rörelsekostnader -9 593 -9 356 -11 089 -10 359
Rörelseresultat 1 161 958 5 578 4 536
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 709 952 1 429 3 481
Skatt 419 671 321 771
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 159 952 3 967 4 391
Årets resultat 290 281 1 108 2 710
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 572 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 6 39 144
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 159 952 3 967 4 391
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -450 0 -2 538 -910
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 14 30
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 14 30
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 572 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 038
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 5 420 5 420 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 5 420 5 420 9 030
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 0 5 420 5 434 9 060

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 663 577 548 962
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 124 2 328 2 101 2 024
Summa kortfristiga fordringar 8 787 2 905 2 649 2 986
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 335 1 800 2 925 205
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 10 121 4 706 5 574 3 191
Summa tillgångar 10 121 10 126 11 008 12 251

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 4 331 4 950 4 741 3 031
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 290 281 1 108 2 710
Summa fritt eget kapital 4 621 5 231 5 849 5 741
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 4 671 5 281 5 899 5 791
Summa obeskattade reserver 3 450 3 000 3 000 2 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 000 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 000 1 000 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 1 428
Leverantörsskulder 20 65 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 981 780 2 109 2 532
Summa kortfristiga skulder 1 001 845 2 109 3 960
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 10 121 10 126 11 008 12 251

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 10 10 11 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 4 887
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 564
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 750 900 375 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 1 011,19 % 556,80 % 264,30 % 80,58 %
Soliditet (%) 71,27 % 73,99 % 73,67 % 62,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,07 % 12,71 % 48,91 % 57,52 %
Riskbuffert (%) 11,23 % 9,23 % 35,05 % 33,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,69 % 9,17 % 23,65 % 29,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 326
Läs mer.