Nyckeltal för Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 735 690 2 840 430 2 580 890 2 407 760
Övriga rörelseintäkter 21 321 0 0 0
Total omsättning 2 757 011 2 840 430 2 580 890 2 407 760
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 45 130 17 916 17 157
Kostnad sålda varor 2 624 080 2 583 800 2 380 560 2 206 080
Rörelseresultat 112 020 189 489 165 951 168 848
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 836 255 928 -4 378 23 425
Skatt 8 207 1 460 6 953 23 304
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 763 346 244 30 540 23 425
Årets resultat -5 371 254 468 28 269 121
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 11 933 289 614 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 77 49 137 175
Räntekostnader till koncernföretag 0 132 895 133 270 144 989
Externa räntekostnader 121 268 13 2 278 609
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 763 346 244 30 540 23 425
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 39 600 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 73 -90 316 -34 918 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 10 974 9 115 14 611 20 107
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 10 974 9 115 14 611 20 107
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 16 824 800 16 410 000 15 245 500 13 455 600
Maskiner 9 143 13 377 15 171 17 403
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 692 980 2 042 510 2 293 040 2 514 230
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 526 923 18 465 887 17 553 711 15 987 233
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 11 933 289 614 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 31 942 30 858 30 404 34 610
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 042 30 858 30 454 34 610
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 19 569 900 18 505 800 17 598 800 16 042 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 098 289 923 1 352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 114 755 140 848 136 003 118 236
Övriga kortfristiga fordringar 196 123 199 022 145 901 143 809
Summa kortfristiga fordringar 311 976 340 159 282 827 263 397
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 311 976 340 159 282 827 263 397
Summa tillgångar 19 881 900 18 846 000 17 881 600 16 305 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 974 19 115 24 611 30 107
Summa bundet eget kapital 70 974 69 115 74 611 80 107
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 501 845 249 236 215 471 209 854
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 371 254 468 28 269 121
Summa fritt eget kapital 496 474 503 704 243 740 209 975
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 567 448 572 819 318 351 290 082
Summa obeskattade reserver 196 742 196 815 106 499 71 581
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 050 3 796 3 541 3 279
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 253 791 209 888 471 831 473 864
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 18 110 500 17 139 000 9 277 14 760 000
Övriga kortfristiga skulder 749 404 723 674 16 972 100 706 533
Summa kortfristiga skulder 19 113 700 18 072 600 17 453 200 15 940 400
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 19 881 900 18 846 000 17 881 600 16 305 400

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 279 260 255 227
Löner till styrelse & VD 1 986 1 840 1 894 1 766
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 155 251 148 434 138 198 125 543
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 68 121 60 557 58 643 53 298
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1,63 % 1,88 % 1,62 % 1,65 %
Soliditet (%) 3,58 % 3,81 % 2,22 % 2,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,39 % 48,23 % 7,70 % 6,83 %
Riskbuffert (%) -0,01 % 1,81 % 0,15 % 0,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,33 % 7,51 % -4,07 % -5,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 564 578 549 561
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!