Nyckeltal för Skills Academy Sickla AB

Information 2021-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 534
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 412
Total omsättning 1 946
Rörelsens kostnader 2021-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 123
Handelsvaror 4
Övriga externa kostnader 2 726
Personalkostnader 934
Avskrivningar 241
Summa rörelsekostnader -4 028
Rörelseresultat -2 083
Resultat 2021-12
Resultat före skatt -2 156
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -2 156
Årets resultat -2 156
Jämförelsestörande poster 2021-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 73
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 156
Bokslutsdispositioner 2021-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 2 660
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 660
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2021-12
Summa anläggningstillgångar 2 660

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 115
Summa varulager 115
Kortfristiga fordringar 2021-12
Kundfordringar 38
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 700
Summa kortfristiga fordringar 738
Kassa och bank 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 180
2021-12
Summa omsättningstillgångar 1 033
Summa tillgångar 3 693

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2021-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 500
Årets resultat -2 156
Summa fritt eget kapital 1 344
2021-12
Summa eget kapital 1 394
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2021-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 226
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 1 226
Kortfristiga skulder 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 688
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 385
Summa kortfristiga skulder 1 073
2021-12
Summa eget kapital och skulder 3 693

Noter

2021-12
Antal anställda 3
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2021-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 3 500
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 3 500
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2021-12
Kassalikviditet (%) 85,55 %
Soliditet (%) 37,75 %
Avkastning på eget kapital (%) -154,66 %
Riskbuffert (%) -59,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -145,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!