Nyckeltal för Skibdal Capital Management AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 552 7 275 7 315 5 997
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 112 600
Total omsättning 8 552 7 275 7 427 6 597
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 107 110 221 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 056 2 166 1 638 2 461
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 593 591 513 386
Summa rörelsekostnader -2 756 -2 867 -2 372 -2 847
Rörelseresultat 5 796 4 408 5 056 3 750
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 5 751 4 841 7 134 3 677
Skatt 1 061 780 426 193
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 751 4 346 7 134 3 677
Årets resultat 4 010 2 822 3 551 550
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 2 150 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 44 62 71 73
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 751 4 346 7 134 3 677
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -680 -1 239 -3 158 -2 935
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 495 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 5 287 5 494 5 127 5 333
Maskiner 822 1 137 961 859
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 431 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 109 6 631 6 519 6 192
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 2 150 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 228 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 250 1 503 1 250 1 250
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 8 359 8 135 7 769 7 442

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 303 0
Summa varulager 0 0 303 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 244 6 7 336 6 001
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 443
Övriga kortfristiga fordringar 1 078 642 901 1 307
Summa kortfristiga fordringar 1 322 648 8 237 9 751
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 556 4 582 2 265 1 799
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 878 5 230 10 805 11 550
Summa tillgångar 10 236 13 364 18 574 18 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 568 747 696 1 896
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 010 2 822 3 551 550
Summa fritt eget kapital 5 578 3 569 4 247 2 446
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 698 3 689 4 367 2 566
Summa obeskattade reserver 0 0 495 495
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 399 1 599 1 799
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 399 1 599 1 799
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 200 200 200
Leverantörsskulder 216 160 226 468
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 179 4 745 9 809 13 101
Övriga kortfristiga skulder 2 139 3 172 1 879 363
Summa kortfristiga skulder 4 538 8 277 12 114 14 132
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 236 13 364 18 574 18 992

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 4 100 4 100 4 100 4 100
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 4 500 4 500 4 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 800 2 000 1 750 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 41,38 % 63,19 % 86,69 % 81,73 %
Soliditet (%) 55,67 % 27,60 % 25,48 % 15,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,93 % 117,81 % 150,77 % 125,46 %
Riskbuffert (%) 55,64 % 32,34 % 38,28 % 19,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 66,73 % 58,89 % 96,56 % 60,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!