Nyckeltal för Skara Fastighetsbyrå Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 593 3 110 3 606 3 052
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 128 54 121 121
Total omsättning 2 721 3 164 3 727 3 173
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 584 741 823 689
Personalkostnader 1 675 1 958 2 405 2 071
Avskrivningar 219 225 204 196
Summa rörelsekostnader -2 478 -2 924 -3 432 -2 956
Rörelseresultat 244 240 296 217
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 138 137 130 79
Skatt 39 38 43 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 189 187 232 126
Årets resultat 100 99 88 48
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 54 54 63 91
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 189 187 232 126
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -51 -50 -102 -47
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 944 4 117 4 290 4 463
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 85 131 184 53
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 029 4 248 4 474 4 516
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 129 4 348 4 574 4 616

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 21 3
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 550
Övriga kortfristiga fordringar 32 320 53 81
Summa kortfristiga fordringar 32 320 74 634
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 405 465 150 348
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 437 785 224 982
Summa tillgångar 4 566 5 133 4 798 5 598

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 375 1 277 1 189 1 141
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 100 99 88 48
Summa fritt eget kapital 1 475 1 376 1 277 1 189
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 595 1 496 1 397 1 309
Summa obeskattade reserver 250 199 149 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 160 2 340 2 520 2 880
Summa långfristiga skulder 2 160 2 340 2 520 2 880
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 180 180 180 0
Leverantörsskulder 11 21 10 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 370 898 542 1 347
Summa kortfristiga skulder 561 1 099 732 1 362
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 566 5 133 4 798 5 598

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 10 225 10 211 10 182 10 740
Summa ansvarsförbindelser 10 225 10 211 10 182 10 740
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 77,90 % 71,43 % 30,60 % 72,10 %
Soliditet (%) 38,97 % 32,00 % 31,41 % 24,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,62 % 11,38 % 15,40 % 9,38 %
Riskbuffert (%) 3,38 % 3,15 % 4,23 % 1,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,21 % 4,28 % 4,69 % 1,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!