Nyckeltal för Skandinaviska Fönsterlösningar AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 247 27 007 19 774 7 653
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 40 11 117
Total omsättning 27 296 27 047 19 785 7 770
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -84 -53 137 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 20 854 20 696 15 421 5 681
Övriga externa kostnader 3 733 3 562 2 593 1 652
Personalkostnader 2 188 1 255 910 403
Avskrivningar 226 132 123 7
Summa rörelsekostnader -26 917 -25 592 -19 184 -7 743
Rörelseresultat 181 1 328 865 10
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 181 1 328 865 10
Skatt 42 42 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 181 1 328 865 10
Årets resultat 139 1 191 865 10
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 181 1 328 865 10
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -95 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 780 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 576 458 408
Summa immateriella anläggningstillgångar 780 576 458 408
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 28 32 36 41
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 26 42 58 72
Summa materiella anläggningstillgångar 54 74 94 113
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 405 405 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 405 405 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 239 1 055 552 521

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 251 0 137 0
Övrigt varulager 87 126 51 208
Summa varulager 338 126 188 208
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 919 467 541 479
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 370 268 138 73
Summa kortfristiga fordringar 1 289 735 679 552
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 116 3 449 2 149 154
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 4 743 4 310 3 015 913
Summa tillgångar 5 982 5 365 3 567 1 434

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 495 1 303 438 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 428
Årets resultat 139 1 191 865 10
Summa fritt eget kapital 2 634 2 494 1 303 439
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 684 2 544 1 353 489
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 5 0 0
Leverantörsskulder 2 076 2 033 1 622 682
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 222 782 592 264
Summa kortfristiga skulder 3 298 2 820 2 214 946
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 982 5 365 3 567 1 434

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 2 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 2 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 500 500 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 500 500 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 500 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 133,57 % 148,37 % 127,73 % 74,63 %
Soliditet (%) 44,87 % 47,42 % 37,93 % 34,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,74 % 52,20 % 63,93 % 2,04 %
Riskbuffert (%) 3,03 % 24,75 % 24,25 % 0,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,66 % 4,92 % 4,37 % 0,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!