Nyckeltal för Skåne Auto AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 579 655
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 37 579 655
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 44
Handelsvaror 33 459 0
Övriga externa kostnader 2 509 219
Personalkostnader 1 232 272
Avskrivningar 5 0
Summa rörelsekostnader -37 205 -535
Rörelseresultat 374 121
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 373 121
Skatt 78 26
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 373 121
Årets resultat 296 94
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 373 121
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 20 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 20 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 2 384 825
Summa varulager 2 384 825
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 799 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 15
Summa kortfristiga fordringar 811 20
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 1 876 370
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 5 072 1 215
Summa tillgångar 5 092 1 215

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 94 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 296 94
Summa fritt eget kapital 390 94
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 415 119
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 248 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 429 1 056
Summa kortfristiga skulder 4 677 1 096
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 5 092 1 215

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 57,45 % 35,58 %
Soliditet (%) 8,15 % 9,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 89,88 % 101,68 %
Riskbuffert (%) 7,32 % 9,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,99 % 18,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!