Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sista versen 43330 AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 16 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 16 16 0 0
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 8 813 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -8 813 0 0
Rörelseresultat 15 -8 797 0 0
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt 15 422 257 12 750 17 824
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 422 257 12 750 17 824
Årets resultat 15 422 257 12 750 17 824
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 442 055 12 750 17 800
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 73
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 49
Övriga finansiella kostnader 0 11 000 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 422 257 12 750 17 824
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 442 055 12 750 17 800
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 131 762 131 762 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 135 762 135 762 20 293 20 293
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 135 762 135 762 20 293 20 293

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 12 750 13 800
Övriga kortfristiga fordringar 499 315 602 0 0
Summa kortfristiga fordringar 499 315 602 12 750 13 800
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 226 21 73 73
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 726 315 624 12 823 13 873
Summa tillgångar 136 488 451 386 33 115 34 165

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat 136 422 3 065 20 315 8 848
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 422 257 12 750 17 824
Summa fritt eget kapital 136 437 425 322 33 065 26 672
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 136 487 425 372 33 115 26 722
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 14 663 0 6 285
Övriga kortfristiga skulder 0 11 350 0 1 158
Summa kortfristiga skulder 0 26 013 0 7 443
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 136 488 451 386 33 115 34 165

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 288 900 30 000 6 357
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 1 213,33 % 0,00 % 186,39 %
Soliditet (%) 100,00 % 94,24 % 100,00 % 78,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,01 % 99,27 % 38,50 % 66,70 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 53,70 % 0,00 % 51,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 93,75 % 2 570 356,25 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0