Nyckeltal för Sista versen 36330 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 935
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 8
Total omsättning 0 943
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 504
Personalkostnader 795 579
Avskrivningar 58 47
Summa rörelsekostnader -853 -1 130
Rörelseresultat 79 -185
Resultat 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 85 -187
Skatt 0 13
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 85 -187
Årets resultat 85 -199
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 6 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 -187
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 303
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 303
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 303

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 22
Summa kortfristiga fordringar 247 179
Kassa och bank 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 131
2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 247 311
Summa tillgångar 247 614

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 88 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 288
Årets resultat 85 -199
Summa fritt eget kapital 173 89
2017-12 2016-12
Summa eget kapital 223 139
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 160
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 38
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 278
Summa kortfristiga skulder 25 316
2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 247 614

Noter

2017-12 2016-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 988,00 % 98,10 %
Soliditet (%) 90,28 % 22,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,12 % -134,53 %
Riskbuffert (%) 34,41 % -30,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -20,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!