Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Simmo World Food AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 147 306 146 838 132 462 122 087
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 113 0 0 0
Total omsättning 147 419 146 838 132 462 122 087
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 410 -1 359 6 342 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 127 459 123 857 108 721 99 836
Övriga externa kostnader 6 810 5 670 11 043 8 781
Personalkostnader 10 435 9 110 7 559 6 263
Avskrivningar 187 201 146 132
Summa rörelsekostnader -145 301 -137 479 -133 811 -115 012
Rörelseresultat 2 362 6 640 11 336 7 075
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 2 128 5 549 9 793 6 239
Skatt 523 1 234 2 165 1 380
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 364 6 634 11 323 7 071
Årets resultat 1 605 4 314 7 628 4 859
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 5 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 11 13 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 364 6 634 11 323 7 071
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -236 -1 085 -1 530 -832
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 377
Inventarier 377 564 299 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 377 564 299 377
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30 30 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 30 30 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 407 594 329 377

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 34 801 34 092 37 125 30 480
Summa varulager 34 801 34 092 37 125 30 480
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 21 335 17 516 18 393 15 470
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 102 5 487 4 126 3 457
Summa kortfristiga fordringar 26 437 23 003 22 519 18 927
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 683 2 926 2 345 4 599
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 64 921 60 021 61 988 54 006
Summa tillgångar 65 328 60 615 62 317 54 383

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 25 731 25 217 19 589 15 980
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 605 4 314 7 628 4 859
Summa fritt eget kapital 27 336 29 531 27 217 20 839
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 27 456 29 651 27 337 20 959
Summa obeskattade reserver 9 751 9 515 8 429 6 900
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 214 2 249 3 361 4 058
Summa långfristiga skulder 214 2 249 3 361 4 058
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 24 911 16 131 19 116 19 202
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 997 3 070 4 074 3 265
Summa kortfristiga skulder 27 908 19 201 23 190 22 467
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 65 328 60 615 62 317 54 383

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 27 26 23 19
Löner till styrelse & VD 619 568 589 570
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 107 7 295 6 331 4 852
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 340 3 031 2 656 1 916
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 000 0 2 000 1 250
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 107,93 % 135,04 % 107,22 % 104,71 %
Soliditet (%) 53,03 % 60,49 % 53,84 % 47,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,82 % 18,09 % 33,75 % 27,15 %
Riskbuffert (%) 3,60 % 10,92 % 18,15 % 12,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,60 % 4,51 % 8,54 % 5,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 323 302 301 285