Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sigtuna Återvinning Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 43 334 44 909 30 410 16 780
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 43 334 44 909 30 410 16 780
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 38 079 36 610 23 833 14 892
Rörelseresultat 4 343 7 589 5 789 1 450
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 4 204 7 604 4 015 1 983
Skatt 1 230 1 974 1 176 487
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 320 7 578 5 771 1 438
Årets resultat 2 974 5 630 2 839 1 496
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 15 0 0 0
Externa räntekostnader 4 11 19 13
Övriga finansiella kostnader 5 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 320 7 578 5 771 1 438
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -116 26 -1 756 545
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 10 691 13 156 15 711 2 825
Maskiner 485 0 0 0
Inventarier 0 17 42 68
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 396 0 0 14 074
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 572 13 173 15 753 16 967
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 18 572 13 173 15 753 16 967

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 002 964 1 966 2 340
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 21 155 20 501 10 859 2 337
Övriga kortfristiga fordringar 4 548 2 651 2 431 2 514
Summa kortfristiga fordringar 26 705 24 116 15 256 7 191
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 26 774 24 116 15 256 7 191
Summa tillgångar 45 346 37 289 31 009 24 158

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 260 260 260 260
Summa bundet eget kapital 560 560 560 560
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 18 061 12 431 9 592 8 096
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 974 5 630 2 839 1 496
Summa fritt eget kapital 21 035 18 061 12 431 9 592
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 21 595 18 621 12 991 10 152
Summa obeskattade reserver 2 654 2 538 2 564 807
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 510 129 7 268 5 916
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 304 4 092 1 885 1 385
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 544 8 042 5 617 5 858
Övriga kortfristiga skulder 1 739 3 867 684 40
Summa kortfristiga skulder 20 587 16 001 8 186 7 283
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 45 346 37 289 31 009 24 158

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 100 1 100 1 100 1 100
Summa ansvarsförbindelser 1 100 1 100 1 100 1 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 130,05 % 150,72 % 186,37 % 98,74 %
Soliditet (%) 51,94 % 54,95 % 47,99 % 44,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,34 % 36,98 % 38,78 % 13,38 %
Riskbuffert (%) 9,47 % 20,29 % 18,46 % 5,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,91 % 16,85 % 18,91 % 8,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0