Nyckeltal för Seppo Media AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 681 399
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 681 399
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 1
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 164 80
Personalkostnader 439 290
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -605 -371
Rörelseresultat 75 28
Resultat 2023-08 2022-08
Resultat före skatt 61 28
Skatt 13 7
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 76 28
Årets resultat 48 21
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 76 28
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -15 0
Balansräkning 2023-08 2022-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2023-08 2022-08
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08
Kundfordringar 64 7
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 33 0
Summa kortfristiga fordringar 97 7
Kassa och bank 2023-08 2022-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 67 108
2023-08 2022-08
Summa omsättningstillgångar 164 115
Summa tillgångar 164 115

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08
Balanserat resultat 21 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 48 21
Summa fritt eget kapital 69 21
2023-08 2022-08
Summa eget kapital 94 46
Summa obeskattade reserver 15 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 55 69
Summa kortfristiga skulder 55 69
2023-08 2022-08
Summa eget kapital och skulder 164 115

Noter

2023-08 2022-08
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2023-08 2022-08
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2023-08 2022-08
Kassalikviditet (%) 298,18 % 166,67 %
Soliditet (%) 64,06 % 40,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,34 % 60,87 %
Riskbuffert (%) 46,34 % 24,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,16 % 7,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!