Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Segerfeldt Film AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 744 2 221 1 943 1 932
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 207 0 21 50
Total omsättning 1 951 2 221 1 964 1 982
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 623 1 036 464 465
Personalkostnader 1 285 1 306 1 193 1 075
Avskrivningar 0 13 18 18
Summa rörelsekostnader -1 908 -2 355 -1 675 -1 558
Rörelseresultat 42 -377 283 424
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 4 683 372 358 310
Skatt 63 96 57 82
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 508 -372 443 433
Årets resultat 4 622 275 301 228
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 6 19 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 3
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 508 -372 443 433
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 175 744 -85 -123
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 13 36
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 13 36
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 955 1 931 1 487 820
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 955 1 931 1 487 820
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 1 955 1 931 1 500 855

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 892 501 186 1 087
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 853 448 843 937
Summa kortfristiga fordringar 3 745 949 1 029 2 024
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 931 1 736 2 937 2 257
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 6 676 2 685 3 966 4 280
Summa tillgångar 8 631 4 616 5 466 5 136

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 2 958 3 183 2 774 2 706
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 622 275 301 228
Summa fritt eget kapital 7 580 3 458 3 075 2 934
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 7 700 3 578 3 195 3 054
Summa obeskattade reserver 568 743 1 830 1 745
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 25 3 8 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 338 292 432 328
Summa kortfristiga skulder 363 295 440 337
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 8 631 4 616 5 466 5 136

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 440 500 160 160
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 1 839,12 % 910,17 % 901,36 % 1 270,33 %
Soliditet (%) 94,06 % 89,38 % 83,13 % 84,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 55,53 % -9,02 % 9,75 % 9,98 %
Riskbuffert (%) 51,86 % -8,24 % 7,92 % 8,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 258,37 % -16,79 % 22,70 % 22,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0