Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Score 24 AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 533 7 850 7 680 81 098
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 165 181 931
Total omsättning 8 554 8 015 7 861 82 029
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 609 6 475 5 594 60 714
Personalkostnader 1 158 1 076 1 301 10 981
Avskrivningar 31 62 95 2 241
Summa rörelsekostnader -7 798 -7 613 -6 990 -73 936
Rörelseresultat 610 145 672 6 473
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 610 145 612 4 853
Skatt 10 0 138 164
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 610 145 672 6 482
Årets resultat 31 -10 474 4 680
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 610 145 672 6 482
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -569 -155 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -60 -1 629
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 31 69 1 620
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 31 69 1 620
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 83 83 69 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 83 83 69 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 83 114 147 1 620

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 879 827 922 9 550
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 362 155 319 3 017
Övriga kortfristiga fordringar 290 52 181 1 008
Summa kortfristiga fordringar 1 531 1 034 1 422 13 575
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 848 1 396 1 000 21 350
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 379 2 431 2 422 34 925
Summa tillgångar 2 472 2 544 2 569 36 545

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 103 103 86 862
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 103 103 86 862
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 158 1 169 491 26
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -383 0 0 0
Årets resultat 31 -10 474 4 680
Summa fritt eget kapital 806 1 159 965 4 706
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 910 1 262 1 052 5 568
Summa obeskattade reserver 279 279 233 1 629
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 19 635
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 19 635
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 93 62 43 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 189 941 1 233 9 705
Summa kortfristiga skulder 1 283 1 003 1 276 9 705
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 472 2 544 2 569 36 545

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 741 6 956
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 215 1 172
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 302 2 560
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 383 0 3 017
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 383 0 3 017
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 185,42 % 242,27 % 189,81 % 359,87 %
Soliditet (%) 45,13 % 57,69 % 47,63 % 18,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,68 % 9,88 % 54,91 % 95,77 %
Riskbuffert (%) 24,68 % 5,70 % 26,16 % 17,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,15 % 1,85 % 8,75 % 7,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 478 8 128