Nyckeltal för Scientific Holding i Täby AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 377 130 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 101 13 0
Total omsättning 377 231 13 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 560 419 187 386
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 560 -419 -187 -386
Rörelseresultat -1 183 -188 -174 -416
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -495 687 -313 -944
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -495 687 -313 -944
Årets resultat 610 687 -313 -944
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 688 875 -139 -528
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -495 687 -313 -944
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 105 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 688 875 -139 -528
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 978 3 016 2 746 2 746
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 978 3 016 2 746 2 746

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 252 4 399 4 219 4 059
Övriga kortfristiga fordringar 4 300 521 247 17
Summa kortfristiga fordringar 7 552 4 920 4 466 4 076
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 111 88 373 1 692
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 663 5 008 4 839 5 768
Summa tillgångar 10 641 8 024 7 585 8 513

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 002 495 1 808 5 252
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 610 687 -313 -944
Summa fritt eget kapital 1 612 1 182 1 495 4 308
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 712 1 282 1 595 4 408
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 5 044 4 446 3 807
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 5 044 4 446 3 807
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 250 2 45 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 189 0 0 250
Övriga kortfristiga skulder 1 490 1 697 1 499 48
Summa kortfristiga skulder 8 929 1 699 1 544 298
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 10 641 8 024 7 585 8 513

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 463 7 216 6 812 7 846
Summa ansvarsförbindelser 5 463 7 216 6 812 7 846
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 330 180 0 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 97,02 % 294,76 % 313,41 % 1 935,57 %
Soliditet (%) 16,09 % 15,98 % 21,03 % 51,78 %
Avkastning på eget kapital (%) -28,91 % 53,59 % -19,62 % -21,42 %
Riskbuffert (%) -4,65 % 8,56 % -4,13 % -11,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -131,30 % 528,46 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!