Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Scandinavia Recycle Part AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 221 312 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 221 312 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 868 261 0
Övriga externa kostnader 405 46 69
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 273 -307 -69
Rörelseresultat -53 4 -69
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -53 3 -70
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -53 3 -70
Årets resultat -53 3 -70
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -53 3 -70
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 270 208 0
Summa varulager 270 208 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 17 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 2 68
Summa kortfristiga fordringar 17 2 68
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 3 56 2
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 290 265 71
Summa tillgångar 290 265 71

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -21 -25 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 55 0 45
Årets resultat -53 3 -70
Summa fritt eget kapital -19 -22 -25
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 31 28 25
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 9 2 41
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 250 235 5
Summa kortfristiga skulder 259 237 46
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 290 265 71

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 100 45 45
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 45 45
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 7,72 % 24,47 % 152,17 %
Soliditet (%) 10,69 % 10,57 % 35,21 %
Avkastning på eget kapital (%) -170,97 % 10,71 % -280,00 %
Riskbuffert (%) -18,28 % 1,09 % -98,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,34 % 0,64 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0