Nyckeltal för Sandman Properties AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 252 252 95 133
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 262 302
Total omsättning 252 255 357 435
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 172 193 246 244
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 205 153 103 103
Summa rörelsekostnader -377 -346 -349 -347
Rörelseresultat -125 -92 8 87
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -284 -289 -162 -67
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -284 -289 -162 -67
Årets resultat 16 11 88 3
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 159 198 170 155
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -284 -289 -162 -67
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 300 300 250 70
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 426 632 294 398
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 122 122 122 52
Summa materiella anläggningstillgångar 548 754 416 450
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 35 918 35 918 35 409 35 409
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 918 35 918 35 409 35 409
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 36 466 36 671 35 826 35 859

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 29 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 300 370 120
Övriga kortfristiga fordringar 13 12 104 349
Summa kortfristiga fordringar 13 312 503 469
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 270 308 250 142
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 284 620 754 611
Summa tillgångar 36 750 37 292 36 579 36 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 103 92 5 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 11 88 3
Summa fritt eget kapital 119 103 93 5
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 169 153 143 55
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 8 292 8 750 9 250 9 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 15 030 15 130 15 000 0
Övriga långfristiga skulder 5 000 5 000 5 000 20 000
Summa långfristiga skulder 28 322 28 880 29 250 29 750
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 500 500 500 500
Leverantörsskulder 0 7 744 6 672 6 151
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 744 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 15 15 15
Summa kortfristiga skulder 8 259 8 259 7 187 6 666
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 36 750 37 292 36 579 36 470

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 3,43 % 7,51 % 10,48 % 9,17 %
Soliditet (%) 0,46 % 0,41 % 0,39 % 0,15 %
Avkastning på eget kapital (%) -168,05 % -188,89 % -113,29 % -121,82 %
Riskbuffert (%) -0,77 % -0,78 % -0,44 % -0,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -175,79 % -193,25 % -349,47 % -166,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!