Nyckeltal för Sandgrens Lastpall AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 092 14 429 17 752 18 886
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 51 23 0 0
Total omsättning 23 143 14 452 17 752 18 886
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 15 548 8 795 12 245 13 430
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 295 1 115 1 178 1 287
Personalkostnader 2 364 2 227 2 218 1 961
Avskrivningar 352 423 427 435
Summa rörelsekostnader -19 559 -12 560 -16 068 -17 113
Rörelseresultat 3 584 1 892 1 684 1 772
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 334 1 627 1 437 1 376
Skatt 695 358 315 313
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 583 1 899 1 673 1 680
Årets resultat 2 639 1 269 1 121 1 063
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 10 7 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 18 92
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 583 1 899 1 673 1 680
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -249 -272 -236 -304
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 80 38 143 253
Inventarier 45 362 680 997
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 125 400 823 1 250
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 125 400 823 1 250

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 211 610 447 675
Summa varulager 1 211 610 447 675
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 3 282 1 374 1 383 1 723
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 135 205 717 141
Summa kortfristiga fordringar 3 417 1 579 2 100 1 864
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 804 2 045 1 009 1 328
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 6 432 4 234 3 557 3 867
Summa tillgångar 6 557 4 634 4 379 5 116

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 258 676 355 192
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 639 1 269 1 121 1 063
Summa fritt eget kapital 2 897 1 945 1 476 1 255
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 997 2 045 1 576 1 355
Summa obeskattade reserver 2 061 1 812 1 540 1 304
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 14 16 1 073
Summa långfristiga skulder 9 14 16 1 073
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 0 165 302
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 482 762 1 082 1 083
Summa kortfristiga skulder 1 491 762 1 247 1 385
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 6 557 4 634 4 379 5 116

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 800 800 400
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 350,17 % 475,59 % 249,32 % 230,47 %
Soliditet (%) 68,87 % 72,95 % 61,91 % 45,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 79,34 % 56,18 % 61,71 % 72,54 %
Riskbuffert (%) 54,58 % 40,86 % 37,54 % 31,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,51 % 13,15 % 9,32 % 8,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!