Sambla AB

556974-8378 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Sambla AB

Bolagets redovisning

Information 2017-11
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-11
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 79 336
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 79 336
Rörelsens kostnader 2017-11
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 4 149
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 19 158
Personalkostnader 42 950
Avskrivningar 349
Summa rörelsekostnader -66 606
Rörelseresultat 12 730
Resultat 2017-11
Resultat före skatt 12 718
Skatt 3 034
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 12 718
Årets resultat 9 685
Jämförelsestörande poster 2017-11
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2017-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 11
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-11
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 718
Bokslutsdispositioner 2017-11
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2017-11
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-11
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-11
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 976
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 976
Finansiella anläggningstillgångar 2017-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 164
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 164
2017-11
Summa anläggningstillgångar 2 140

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-11
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2017-11
Kundfordringar 4 803
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 7 357
Summa kortfristiga fordringar 12 160
Kassa och bank 2017-11
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 10 187
2017-11
Summa omsättningstillgångar 22 347
Summa tillgångar 24 487

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-11
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 1 500
Summa bundet eget kapital 1 550
Fritt eget kapital 2017-11
Balanserat resultat -136
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 9 685
Summa fritt eget kapital 9 549
2017-11
Summa eget kapital 11 099
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2017-11
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2017-11
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 1 087
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 12 301
Summa kortfristiga skulder 13 388
2017-11
Summa eget kapital och skulder 24 487

Noter

2017-11
Antal anställda 72
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 31 843
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 9 971
2017-11
Företagsinteckningar 1 100
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 1 100
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2017-11
Kassalikviditet (%) 166,92 %
Soliditet (%) 45,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,59 %
Riskbuffert (%) 51,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 442

Nyckeltal för Sambla AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Koncernredovisning

Information 2017-11 2016-11 2015-11
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-11 2016-11 2015-11
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 48 617 47 602 37 262
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 235 961 0
Total omsättning 68 852 48 563 37 262
Rörelsens kostnader 2017-11 2016-11 2015-11
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 447 2 824 3 425
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 038 10 068 8 787
Personalkostnader 42 950 33 299 24 358
Avskrivningar 349 305 228
Summa rörelsekostnader -63 784 -46 496 -36 798
Rörelseresultat 5 069 2 068 465
Resultat 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat före skatt 5 058 2 020 197
Skatt 1 195 545 174
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 058 2 020 197
Årets resultat 3 862 1 475 23
Jämförelsestörande poster 2017-11 2016-11 2015-11
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 11 48 268
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-11 2016-11 2015-11
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 058 2 020 197
Bokslutsdispositioner 2017-11 2016-11 2015-11
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2017-11 2016-11 2015-11
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-11 2016-11 2015-11
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-11 2016-11 2015-11
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 976 1 130 1 190
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 976 1 130 1 190
Finansiella anläggningstillgångar 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 164 1 164 1 164
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 219 1 194 1 164
2017-11 2016-11 2015-11
Summa anläggningstillgångar 2 195 2 324 2 354

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-11 2016-11 2015-11
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-11 2016-11 2015-11
Kundfordringar 3 390 3 399 3 525
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 252 961 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 150 4 665 4 551
Summa kortfristiga fordringar 8 792 9 025 8 076
Kassa och bank 2017-11 2016-11 2015-11
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 6 053 555 434
2017-11 2016-11 2015-11
Summa omsättningstillgångar 14 845 9 580 8 510
Summa tillgångar 17 040 11 904 10 864

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-11 2016-11 2015-11
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-11 2016-11 2015-11
Balanserat resultat 1 547 1 523 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 500
Årets resultat 3 862 1 475 23
Summa fritt eget kapital 5 409 2 998 1 523
2017-11 2016-11 2015-11
Summa eget kapital 5 459 3 048 1 573
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-11 2016-11 2015-11
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 307 599
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 307 599
Kortfristiga skulder 2017-11 2016-11 2015-11
Skulder till kreditinstitut, korta 0 147 281
Leverantörsskulder 1 061 539 719
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 519 7 864 7 692
Summa kortfristiga skulder 11 580 8 550 8 692
2017-11 2016-11 2015-11
Summa eget kapital och skulder 17 040 11 904 10 864

Noter

2017-11 2016-11 2015-11
Antal anställda 72 64 31
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 843 24 890 19 438
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 9 971 7 300 3 870
2017-11 2016-11 2015-11
Företagsinteckningar 1 100 1 100 1 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 900 2 696
Summa säkerheter 1 100 3 000 3 796
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 5 000 1 450 0
2017-11 2016-11 2015-11
Kassalikviditet (%) 128,20 % 112,05 % 97,91 %
Soliditet (%) 32,04 % 25,60 % 14,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,65 % 66,27 % 12,52 %
Riskbuffert (%) 29,65 % 16,83 % 1,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,38 % 4,14 % -0,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 442 389 627
Läs mer.