Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Saltin Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 2 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 23 2 0
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 1 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 -1 0
Rörelseresultat 4 2 0
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 3 2 0
Skatt 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 2 0
Årets resultat 3 1 0
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 2 0
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 270 270 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 297 295 25
2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 297 295 25

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 0 0
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 27 6 25
2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 28 6 25
Summa tillgångar 325 301 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 1 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 3 1 0
Summa fritt eget kapital 4 1 0
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 54 51 50
Summa obeskattade reserver 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 270 250 0
Summa kortfristiga skulder 270 250 0
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 325 301 50

Noter

2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 10,74 % 2,40 % 0,00 %
Soliditet (%) 16,84 % 16,94 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,31 % 3,92 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 1,23 % 0,66 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,39 % 100,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.