Saltin Holding AB

556995-6153 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Saltin Holding AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 2 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 23 2 0
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 1 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 -1 0
Rörelseresultat 4 2 0
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 3 2 0
Skatt 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 2 0
Årets resultat 3 1 0
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 2 0
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 270 270 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 297 295 25
2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 297 295 25

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 0 0
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 27 6 25
2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 28 6 25
Summa tillgångar 325 301 50

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 1 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 3 1 0
Summa fritt eget kapital 4 1 0
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 54 51 50
Summa obeskattade reserver 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 270 250 0
Summa kortfristiga skulder 270 250 0
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 325 301 50

Noter

2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 10,74 % 2,40 % 0,00 %
Soliditet (%) 16,84 % 16,94 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,31 % 3,92 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 1,23 % 0,66 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,39 % 100,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Läs mer.