Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SHH Bostadsproduktion AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 204 92 296 295 238 554 651
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 161 238 0 306
Total omsättning 10 365 92 534 295 238 554 957
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 90 344 303 014 547 747
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 719 6 277 6 349 7 381
Personalkostnader 14 699 15 147 16 379 14 827
Avskrivningar 282 253 231 208
Summa rörelsekostnader -20 700 -112 021 -325 973 -570 163
Rörelseresultat -10 335 -19 486 -30 735 -15 207
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -10 625 -19 433 -30 764 -15 086
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 625 -19 433 -30 764 -15 086
Årets resultat -2 325 -18 133 -30 764 -15 086
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 424 1 026 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 45
Räntekostnader till koncernföretag 1 713 1 122 0 0
Externa räntekostnader 1 2 29 154
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 625 -19 433 -30 764 -15 086
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 8 300 1 300 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 321 414 518 749
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 321 414 518 749
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 645 165
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 645 165
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 321 414 2 163 913

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 342 669 22 898 0 281 094
Övrigt varulager 0 0 102 242 0
Summa varulager 342 669 22 898 102 242 281 094
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 6 644 8 131 1 745
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 153 172 144 748 22 326
Övriga kortfristiga fordringar 1 823 2 132 1 901 1 203
Summa kortfristiga fordringar 161 639 146 888 2 054 3 274
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 47 471 15 233 21 412 48 785
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 551 779 185 019 125 708 333 154
Summa tillgångar 552 099 185 433 127 871 334 067

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 19 738 7 872 8 636 3 722
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 30 000 30 000 20 000
Årets resultat -2 325 -18 133 -30 764 -15 086
Summa fritt eget kapital 17 413 19 739 7 872 8 636
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 17 463 19 789 7 922 8 686
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 27 698 4 865 5 008 34 202
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 179 939 141 226 73 104 209 206
Övriga kortfristiga skulder 326 999 19 553 41 837 81 973
Summa kortfristiga skulder 534 636 165 644 119 949 325 381
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 552 099 185 433 127 871 334 067

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 13 15 17 15
Löner till styrelse & VD 3 077 2 794 2 729 2 517
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 292 7 070 7 747 6 648
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 626 4 912 5 541 4 694
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 16 407
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 16 407
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 39,11 % 97,87 % 19,56 % 16,00 %
Soliditet (%) 3,16 % 10,67 % 6,20 % 2,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -60,84 % -98,20 % -388,34 % -173,68 %
Riskbuffert (%) -1,93 % -10,55 % -24,06 % -4,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -237,11 % -22,27 % -10,43 % -2,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 721 658 616 611