Nyckeltal för SHH Bostadsproduktion AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 150 094 5 204 92 296 295 238
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 353 5 161 238 0
Total omsättning 150 447 10 365 92 534 295 238
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 148 237 0 90 344 303 014
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 086 5 719 6 277 6 349
Personalkostnader 21 100 14 699 15 147 16 379
Avskrivningar 124 282 253 231
Summa rörelsekostnader -176 547 -20 700 -112 021 -325 973
Rörelseresultat -26 099 -10 335 -19 486 -30 735
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -26 834 -10 625 -19 433 -30 764
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -26 834 -10 625 -19 433 -30 764
Årets resultat -26 834 -2 325 -18 133 -30 764
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 482 1 424 1 026 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 216 1 713 1 122 0
Externa räntekostnader 1 1 2 29
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -26 834 -10 625 -19 433 -30 764
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 8 300 1 300 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 297 321 414 518
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 297 321 414 518
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 645
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 645
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 297 321 414 2 163

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 524 736 342 669 22 898 0
Övrigt varulager 0 0 0 102 242
Summa varulager 524 736 342 669 22 898 102 242
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 952 6 644 8 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 146 292 153 172 144 748 22
Övriga kortfristiga fordringar 2 374 1 823 2 132 1 901
Summa kortfristiga fordringar 150 618 161 639 146 888 2 054
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 600 47 471 15 233 21 412
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 698 954 551 779 185 019 125 708
Summa tillgångar 699 252 552 099 185 433 127 871

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 17 413 19 738 7 872 8 636
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 11 000 0 30 000 30 000
Årets resultat -26 834 -2 325 -18 133 -30 764
Summa fritt eget kapital 1 579 17 413 19 739 7 872
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 629 17 463 19 789 7 922
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 36 850 27 698 4 865 5 008
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 316 156 179 939 141 226 73 104
Övriga kortfristiga skulder 344 616 326 999 19 553 41 837
Summa kortfristiga skulder 697 622 534 636 165 644 119 949
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 699 252 552 099 185 433 127 871

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15 13 15 17
Löner till styrelse & VD 3 650 3 077 2 794 2 729
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 172 6 292 7 070 7 747
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 873 4 626 4 912 5 541
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 24,97 % 39,11 % 97,87 % 19,56 %
Soliditet (%) 0,23 % 3,16 % 10,67 % 6,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 647,27 % -60,84 % -98,20 % -388,34 %
Riskbuffert (%) -3,84 % -1,93 % -10,55 % -24,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -19,36 % -237,11 % -22,27 % -10,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 921 721 658 616
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!