Koncernredovisning för SF Sydost AB

Information 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 87 534 85 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 99
Total omsättning 87 594 85 374
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 34 106 32 467
Personalkostnader 45 534 40 015
Avskrivningar 3 952 3 855
Summa rörelsekostnader -83 592 -76 337
Rörelseresultat 4 002 9 036
Resultat 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 3 190 7 915
Skatt 838 1 887
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 3 190 7 915
Årets resultat 2 353 6 028
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 950 1 108
Övriga finansiella kostnader 22 25
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 190 7 915
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 20 671 23 193
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 347 2 797
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 018 25 990
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 2 518 2 210
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 518 2 210
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 740 2 920
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 740 2 920
2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 29 276 31 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 079 1 236
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 397 8 277
Summa kortfristiga fordringar 9 476 9 513
Kassa och bank 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 28 109 33 082
2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 37 585 42 595
Summa tillgångar 66 861 73 715

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 400 3 400
Summa bundet eget kapital 3 500 3 500
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 2 028 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 2 353 6 028
Summa fritt eget kapital 4 381 6 028
2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 881 9 528
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 1 812 1 012
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 250 10 992
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 14 700 16 200
Summa långfristiga skulder 21 950 27 192
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 054 3 292
Leverantörsskulder 3 387 1 813
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 28 777 30 878
Summa kortfristiga skulder 35 218 35 983
2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 66 861 73 715

Noter

2021-12 2020-12
Antal anställda 55 53
Löner till styrelse & VD 3 425 3 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 27 742 24 897
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 12 106 9 912
2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 9 900 8 400
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 9 900 8 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 106,72 % 118,38 %
Soliditet (%) 11,79 % 12,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 40,48 % 83,07 %
Riskbuffert (%) 4,52 % 10,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,53 % 7,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 567 536
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 1 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 -1 0
Rörelseresultat -11 -1 0
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 507 3 999 0
Skatt 19 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 507 3 999 0
Årets resultat 2 109 3 999 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 000 4 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 567 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 507 3 999 0
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 620 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 000 4 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 276 270 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 476 370 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 18 476 370 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 090 4 000 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 8 090 4 000 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 031 3 430 3 500
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 121 7 430 3 500
Summa tillgångar 27 597 7 800 3 500

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 487 3 400 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 3 400
Årets resultat 2 109 3 999 0
Summa fritt eget kapital 5 596 7 399 3 400
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 696 7 499 3 500
Summa obeskattade reserver 200 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 14 700 0 0
Summa långfristiga skulder 14 700 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 632 301 0
Övriga kortfristiga skulder 4 370 0 0
Summa kortfristiga skulder 7 002 301 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 27 597 7 800 3 500

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 3 400 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 10 250 0 0
Summa ansvarsförbindelser 13 650 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 4 000 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 130,26 % 2 468,44 % 0,00 %
Soliditet (%) 21,17 % 96,14 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,79 % 53,33 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 4,91 % 51,27 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!