Nyckeltal för SEAB Städservice AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 664 2 858 3 198 3 447
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 190 161 136 141
Total omsättning 2 854 3 019 3 334 3 588
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 225 180 369 289
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 546 634 978 780
Personalkostnader 2 146 1 938 1 971 2 392
Avskrivningar 12 0 4 9
Summa rörelsekostnader -2 929 -2 752 -3 322 -3 470
Rörelseresultat -75 267 12 118
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -76 267 9 134
Skatt 0 56 3 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -76 267 9 134
Årets resultat -76 211 6 103
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -76 267 9 134
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 0 0 31
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 13
Summa materiella anläggningstillgångar 48 0 0 44
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 148 100 100 144

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 45 0 0 0
Summa varulager 45 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 317 439 566 644
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 36 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 159 58 -39 359
Summa kortfristiga fordringar 512 497 527 1 003
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 86 540 67 12
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 643 1 036 595 1 015
Summa tillgångar 791 1 136 695 1 158

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 71 45 39 136
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -76 211 6 103
Summa fritt eget kapital -5 256 45 239
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 115 376 165 359
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 142 142 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 142 142 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 36 60 78 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 498 558 452 753
Summa kortfristiga skulder 534 618 530 799
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 791 1 136 695 1 158

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 8 6 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 180 0 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 111,99 % 167,80 % 112,08 % 127,03 %
Soliditet (%) 14,54 % 33,10 % 23,74 % 31,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -66,09 % 71,01 % 5,45 % 37,33 %
Riskbuffert (%) -9,63 % 23,50 % 1,21 % 11,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,89 % 9,34 % 0,22 % 3,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!