Nyckeltal för SD 437 i Edsvik AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 186 10 140 10 984 9 480
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 3 0 2
Total omsättning 9 227 10 143 10 984 9 482
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 765 2 025 2 134 1 793
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 196 1 469 0 1 028
Personalkostnader 2 210 2 442 1 049 2 088
Avskrivningar 1 408 1 345 2 409 498
Summa rörelsekostnader -6 579 -7 281 -5 592 -5 407
Rörelseresultat 2 649 2 847 4 349 4 074
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 112 2 578 3 151 2 347
Skatt 464 565 701 523
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 680 3 115 4 595 4 294
Årets resultat 1 649 2 012 2 450 1 824
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 680 3 115 4 595 4 294
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -568 -537 -1 444 -1 947
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 436 7 311 8 304 7 330
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 436 7 311 8 304 7 330
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 183 2 103 2 043 1 981
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 183 2 103 2 043 1 981
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 8 619 9 414 10 347 9 311

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 65 93 90 66
Summa varulager 65 93 90 66
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 329 269 500 180
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 315 66 59 54
Summa kortfristiga fordringar 644 335 559 234
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 2 545 2 545 2 545 2 545
Summa kassa och bank 14 138 11 894 8 695 6 887
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 17 392 14 867 11 890 9 733
Summa tillgångar 26 011 24 281 22 236 19 044

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 15 406 13 694 11 544 9 870
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 649 2 012 2 450 1 824
Summa fritt eget kapital 17 055 15 706 13 994 11 694
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 17 175 15 826 14 114 11 814
Summa obeskattade reserver 8 309 7 741 7 204 5 760
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 96 93 138 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 431 620 780 1 300
Summa kortfristiga skulder 527 713 918 1 470
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 26 011 24 281 22 236 19 044

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 300 300 150
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 2 804,93 % 1 715,15 % 1 008,06 % 484,42 %
Soliditet (%) 89,57 % 88,67 % 87,35 % 84,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,50 % 14,47 % 23,66 % 26,74 %
Riskbuffert (%) 10,24 % 12,80 % 20,63 % 22,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,15 % 30,71 % 41,82 % 45,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!