Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för SBB Rätten Fastighets AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 149 149 144 384 141 884 136 288
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 160 2 0
Total omsättning 149 165 144 544 141 886 136 288
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 60 406 63 631 59 550 69 522
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 23 422 21 836 21 365 22 414
Summa rörelsekostnader -83 828 -85 467 -80 915 -91 936
Rörelseresultat 65 337 59 077 60 971 44 352
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 50 845 43 370 44 265 24 838
Skatt 5 795 -233 291 -2 659
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 50 845 43 370 44 265 24 838
Årets resultat 21 913 16 688 -2 771 -8 983
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 7 4 47
Räntekostnader till koncernföretag 14 481 14 756 15 440 18 305
Externa räntekostnader 12 16 14 0
Övriga finansiella kostnader 0 942 1 256 1 256
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 50 845 43 370 44 265 24 838
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -23 137 -26 915 -46 745 -36 480
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 932 212 938 527 943 296 938 082
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 932 212 938 527 943 296 938 082
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 932 212 938 527 943 296 938 082

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 757 5 152 235 6 280
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 297 171 295 999 221 946 231 797
Övriga kortfristiga fordringar 4 906 1 542 5 128 969
Summa kortfristiga fordringar 302 834 302 693 227 309 239 046
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 18 334 4 511
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 302 834 302 693 245 643 243 557
Summa tillgångar 1 235 050 1 241 220 1 188 940 1 181 640

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 55 743 56 252 56 761 57 369
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 55 843 56 352 56 861 57 469
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 15 039 27 842 30 104 63 480
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 913 16 688 -2 771 -8 983
Summa fritt eget kapital 36 952 44 530 27 333 54 497
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 92 795 100 882 84 194 111 966
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 60 556 57 599 58 731 59 257
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 793 457 793 457 734 296 733 040
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 793 457 793 457 734 296 733 040
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 553 3 427 1 765 6 364
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 251 099 244 961 265 813 228 952
Övriga kortfristiga skulder 35 586 40 894 44 140 42 060
Summa kortfristiga skulder 288 238 289 282 311 718 277 376
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 235 050 1 241 220 1 188 940 1 181 640

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 009 350 1 068 340 968 368 968 368
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 009 350 1 068 340 968 368 968 368
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 30 000 0 25 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 105,06 % 104,64 % 78,80 % 87,81 %
Soliditet (%) 7,51 % 8,13 % 7,08 % 9,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 54,79 % 42,99 % 52,58 % 22,18 %
Riskbuffert (%) 3,95 % 3,31 % 3,53 % 1,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,37 % 19,15 % 19,42 % 3,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0