Nyckeltal för S T P Fastigheter Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 531 1 351 1 426 1 813
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 1 40 20
Total omsättning 1 532 1 352 1 466 1 833
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 081 508 1 022 727
Personalkostnader 0 298 0 0
Avskrivningar 487 486 486 558
Summa rörelsekostnader -1 568 -1 292 -1 508 -1 285
Rörelseresultat -36 60 -42 548
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -478 -315 -370 218
Skatt 1 0 -61 167
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -478 -315 -370 218
Årets resultat -479 -551 -309 51
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 3
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 55 54 0 0
Externa räntekostnader 387 321 328 332
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -478 -315 -370 218
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -236 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 24 504 24 991 25 477 25 963
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 180 141 141 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 684 25 132 25 618 25 963
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 19
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 19
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 24 684 25 132 25 618 25 982

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 83 36 61 100
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 353
Övriga kortfristiga fordringar 131 81 51 20
Summa kortfristiga fordringar 214 117 112 473
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 744 1 359 1 365 484
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 958 1 476 1 477 956
Summa tillgångar 25 642 26 608 27 095 26 938

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 212 1 245 1 278 1 311
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 332 1 365 1 398 1 431
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 939 11 457 11 733 11 379
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 236 0 0 0
Årets resultat -479 -551 -309 51
Summa fritt eget kapital 10 696 10 906 11 424 11 430
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 12 028 12 271 12 822 12 861
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 288
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 10 086 10 592 12 039
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 602 2 702 2 702 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 602 12 788 13 294 12 039
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 10 086 506 506 550
Leverantörsskulder 48 39 0 28
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 377 413 0 170
Övriga kortfristiga skulder 501 591 473 1 002
Summa kortfristiga skulder 11 012 1 549 979 1 750
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 25 642 26 608 27 095 26 938

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 13 690
Fastighetsinteckningar 13 690 13 690 13 690 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 690 13 690 13 690 13 690
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 8,70 % 95,29 % 150,87 % 54,69 %
Soliditet (%) 46,91 % 46,12 % 47,32 % 47,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,97 % -2,57 % -2,89 % 1,70 %
Riskbuffert (%) -3,39 % -2,39 % -2,45 % -0,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -60,09 % -51,07 % -48,95 % -6,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!