Nyckeltal för Sörred Energi Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 117 528 135 487 139 789 167 084
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 591 14 0 60 292
Total omsättning 124 119 135 501 139 789 227 376
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 72 090 91 445 94 485 103 243
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 303 24 602 20 458 28 242
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 3 608 3 442 3 233 4 169
Summa rörelsekostnader -97 001 -119 489 -118 176 -135 654
Rörelseresultat 25 576 16 012 21 613 91 722
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 27 009 16 074 22 428 98 618
Skatt -554 95 117 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 569 16 000 21 611 91 781
Årets resultat -2 036 348 392 1 618
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 10 5 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 64
Räntekostnader till koncernföretag 17 15 0 0
Externa räntekostnader 0 2 2 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 569 16 000 21 611 91 781
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -29 599 -15 631 -21 919 -97 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 440 74 817 6 837
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 481 1 576 1 469 1 569
Maskiner 44 620 45 263 43 105 38 516
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 28 077 4 075 4 341 3 720
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 74 178 50 914 48 915 43 805
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 74 181 50 914 48 915 43 805

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 875 3 499 3 130 2 507
Summa varulager 875 3 499 3 130 2 507
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 37 425 27 286 21 646
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 5 810 78 859
Övriga kortfristiga fordringar 18 101 14 758 21 215 16 288
Summa kortfristiga fordringar 18 101 52 183 54 311 116 793
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 18 976 55 682 57 441 119 300
Summa tillgångar 93 157 106 597 106 356 163 105

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 23 701 23 353 22 961 21 343
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 036 348 392 1 618
Summa fritt eget kapital 21 665 23 701 23 353 22 961
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 21 765 23 801 23 453 23 061
Summa obeskattade reserver 36 184 37 625 37 699 38 516
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 551 456 1 286
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 49 2 814 3 786 1 718
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 970 35 165 38 717 97 658
Övriga kortfristiga skulder 1 188 6 641 2 245 866
Summa kortfristiga skulder 35 207 44 620 44 748 100 242
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 93 157 106 597 106 356 163 105

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 3
Löner till styrelse & VD 0 0 1 200 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 51,41 % 116,95 % 121,37 % 116,51 %
Soliditet (%) 51,99 % 48,34 % 48,18 % 31,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 52,79 % 31,05 % 42,18 % 178,40 %
Riskbuffert (%) 27,43 % 14,99 % 20,32 % 56,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,74 % 11,80 % 15,46 % 54,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 400 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!