Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sörmland Vatten och Avfall AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 291 134 290 522 271 047 246 448
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 750 2 685 3 808 3 715
Total omsättning 293 884 293 207 274 855 250 163
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 171 984 178 160 166 772 156 981
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 61 902 56 164 53 956 44 181
Personalkostnader 57 121 56 666 51 689 46 918
Avskrivningar 2 504 2 434 1 633 1 745
Summa rörelsekostnader -293 511 -293 424 -274 050 -249 825
Rörelseresultat 373 -217 805 338
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -66 -151 442 288
Skatt 0 0 123 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 404 -233 742 288
Årets resultat -66 -151 319 193
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 33 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 16 63 50
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 404 -233 742 288
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -470 82 -300 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 918 1 033 1 147 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 918 1 033 1 147 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 15 048 15 344 5 977 6 149
Maskiner 55 76 23 53
Inventarier 14 578 14 493 13 949 8 325
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 9 636 461
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 29 681 29 913 29 585 14 988
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 25 25 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 25 25 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 30 624 30 971 30 757 14 988

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 246 185 230 305
Summa varulager 246 185 230 305
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 310 2 069 9 843 5 369
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 760 32 809 45 497 41 475
Övriga kortfristiga fordringar 4 970 1 996 2 505 1 954
Summa kortfristiga fordringar 39 040 36 874 57 845 48 798
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 212 8 943 1 968 23 489
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 47 498 46 002 60 043 72 592
Summa tillgångar 78 122 76 973 90 800 87 580

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 500 1 500 1 500 1 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 500 1 500 1 500 1 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 411 1 562 1 243 1 050
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -66 -151 319 193
Summa fritt eget kapital 1 345 1 411 1 562 1 243
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 845 2 911 3 062 2 743
Summa obeskattade reserver 2 025 1 555 1 637 1 337
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 11 000 11 000 18 000 11 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 11 000 11 000 18 000 11 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 7 000
Leverantörsskulder 43 592 34 721 44 342 39 456
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 18 660 26 786 23 759 26 044
Summa kortfristiga skulder 62 252 61 507 68 101 72 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 78 122 76 973 90 800 87 580

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 85 82 76 72
Löner till styrelse & VD 1 055 1 019 1 171 2 345
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 36 461 35 531 32 422 31 292
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 814 17 758 15 828 10 371
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 75,90 % 74,49 % 87,83 % 99,71 %
Soliditet (%) 5,55 % 5,27 % 4,70 % 4,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,31 % -5,74 % 17,38 % 7,72 %
Riskbuffert (%) 0,52 % -0,30 % 0,81 % 0,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,14 % -0,09 % 0,25 % 0,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 441 446 442 467