Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Sätunaparken i Sigtuna AB

Information 2012-12 2011-12 2010-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-12 2011-12 2010-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 610 17 229 714
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 111 52 0
Total omsättning 18 721 17 281 714
Rörelsens kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 078 3 089 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 4 928 5 153 0
Summa rörelsekostnader -8 006 -8 242 -505
Rörelseresultat 10 715 9 039 209
Resultat 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat före skatt 1 939 982 58
Skatt 254 -8 15
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 939 982 58
Årets resultat 1 685 990 43
Jämförelsestörande poster 2012-12 2011-12 2010-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 111 92 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 8 887 8 149 152
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 939 982 58
Bokslutsdispositioner 2012-12 2011-12 2010-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserade utgifter 0 0 225
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 225
Materiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Byggnader och mark 299 025 303 953 147 814
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 299 025 303 953 147 814
Finansiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Summa anläggningstillgångar 299 025 303 953 148 039

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-12 2011-12 2010-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2012-12 2011-12 2010-12
Kundfordringar 59 131 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 114 497 1 677
Summa kortfristiga fordringar 173 628 1 677
Kassa och bank 2012-12 2011-12 2010-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 982 2 941 1 388
2012-12 2011-12 2010-12
Summa omsättningstillgångar 2 155 3 569 3 065
Summa tillgångar 301 180 307 522 151 104

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserat resultat 1 029 39 -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag -713 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 685 990 43
Summa fritt eget kapital 2 001 1 029 39
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital 2 101 1 129 139
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 148 002
Summa långfristiga skulder 0 0 148 002
Kortfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 521 207 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 297 369 304 500 0
Övriga kortfristiga skulder 1 189 1 686 2 963
Summa kortfristiga skulder 299 079 306 393 2 963
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital och skulder 301 180 307 522 151 104

Noter

2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet (%) 0,72 % 1,16 % 103,44 %
Soliditet (%) 0,70 % 0,37 % 0,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,29 % 86,98 % 41,73 %
Riskbuffert (%) 0,62 % 0,31 % 0,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,33 % -41,60 % -13,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0