Nyckeltal för Rolfs Flyg- & Bussresor Aktiebolag

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 122 604 723 169 447 708 500 188
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 451 2 151 1 650 5 211
Total omsättning 129 055 725 320 449 358 505 399
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 226
Övriga externa kostnader 105 968 676 017 420 178 462 033
Personalkostnader 17 830 37 910 23 509 28 774
Avskrivningar 420 81 50 143
Summa rörelsekostnader -124 218 -714 008 -443 737 -491 176
Rörelseresultat 4 765 11 312 5 275 13 249
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Resultat före skatt 2 497 7 865 5 969 11 907
Skatt 1 191 1 857 1 591 2 657
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 297 10 665 4 069 13 947
Årets resultat 1 307 6 008 4 378 9 250
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 163 6 55 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 22 0 72
Övriga finansiella kostnader 631 631 1 261 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 297 10 665 4 069 13 947
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 800 -2 800 1 900 -2 040
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 580 204 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 580 204 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 123 198 226 244
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 63
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 35 45 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 158 243 226 307
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 330 961 1 647 2 853
Summa finansiella anläggningstillgångar 330 961 1 647 2 853
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Summa anläggningstillgångar 2 068 1 408 1 873 3 159

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Kundfordringar 54 683 226 499
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 216 40 124 30 429 36 814
Summa kortfristiga fordringar 11 270 40 807 30 655 37 313
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 25 080 90 124 74 305 103 892
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Summa omsättningstillgångar 36 350 130 931 104 961 141 205
Summa tillgångar 38 419 132 339 106 834 144 364

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Balanserat resultat 21 732 15 724 15 346 15 096
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 307 6 008 4 378 9 250
Summa fritt eget kapital 23 039 21 732 19 724 24 346
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Summa eget kapital 23 159 21 852 19 844 24 466
Summa obeskattade reserver 7 300 5 500 2 700 4 600
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 532 16 687 14 496 19 713
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 428 88 300 69 794 95 586
Summa kortfristiga skulder 7 960 104 987 84 290 115 299
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Summa eget kapital och skulder 38 419 132 339 106 834 144 364

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Antal anställda 33 82 68 55
Löner till styrelse & VD 1 123 1 200 800 1 212
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 485 28 100 14 529 17 686
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 114 7 933 4 429 5 616
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 011 20 000 0 0
Summa säkerheter 4 011 20 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 3 300 45 800 45 800 51 800
Summa ansvarsförbindelser 3 300 45 800 45 800 51 800
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 4 000 9 000
2020-12 2019-12 2018-12 2018-04
Kassalikviditet (%) 456,66 % 124,71 % 124,52 % 122,47 %
Soliditet (%) 74,28 % 19,58 % 20,44 % 19,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,06 % 41,17 % 18,64 % 50,07 %
Riskbuffert (%) 6,44 % 7,94 % 3,51 % 9,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,99 % 1,38 % 0,63 % 2,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 412 357 225 344
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!