Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RochS Sifferkontoret AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 497 8 602 4 920 3 427
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 653 665 573 558
Total omsättning 9 150 9 267 5 493 3 985
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 472 891 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 084 3 717 3 172 2 587
Personalkostnader 4 453 5 124 2 187 1 304
Avskrivningar 172 159 48 48
Summa rörelsekostnader -9 181 -9 891 -5 407 -3 939
Rörelseresultat -30 -624 86 46
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -60 -669 49 4
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -60 -669 49 4
Årets resultat -60 -669 49 4
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 46 37 42
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -60 -669 49 4
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 044 1 198 287 334
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 044 1 198 287 334
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 33 27 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 33 27 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 951 556
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 1 077 1 225 1 237 891

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 914 897 641 343
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 492 290 234 244
Summa kortfristiga fordringar 1 406 1 187 875 587
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 101 236 354
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 1 406 1 288 1 111 941
Summa tillgångar 2 484 2 513 2 348 1 832

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 28 177 27 22
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 520 0 0
Årets resultat -60 -669 49 4
Summa fritt eget kapital 68 28 76 26
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 118 78 126 76
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 486 300 597 433
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 0 0 0
Summa långfristiga skulder 487 300 597 433
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 627 633 456 419
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 50 203
Övriga kortfristiga skulder 1 252 1 502 1 120 700
Summa kortfristiga skulder 1 879 2 135 1 626 1 322
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 2 484 2 513 2 348 1 832

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 8 9 5 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 921
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 322
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 134 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 134 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 900 800 0 280
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 900 800 0 280
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 266 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 74,83 % 60,33 % 68,33 % 71,18 %
Soliditet (%) 4,75 % 3,10 % 5,37 % 4,15 %
Avkastning på eget kapital (%) -50,85 % -857,69 % 38,89 % 5,26 %
Riskbuffert (%) -2,47 % -26,68 % 2,00 % 0,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,05 % -8,31 % 0,24 % -1,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 307
Läs mer.