Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RochS Sifferkontoret AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 105 8 497 8 602 4 920
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 716 653 665 573
Total omsättning 9 821 9 150 9 267 5 493
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 406 1 472 891 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 843 3 084 3 717 3 172
Personalkostnader 5 639 4 453 5 124 2 187
Avskrivningar 167 172 159 48
Summa rörelsekostnader -10 055 -9 181 -9 891 -5 407
Rörelseresultat -233 -30 -624 86
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -270 -60 -669 49
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -270 -60 -669 49
Årets resultat -270 -60 -669 49
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 37 29 46 37
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -270 -60 -669 49
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 890 1 044 1 198 287
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 890 1 044 1 198 287
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 44 33 27 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 33 27 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 951
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 934 1 077 1 225 1 237

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 296 914 897 641
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 635 492 290 234
Summa kortfristiga fordringar 1 931 1 406 1 187 875
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 101 236
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 931 1 406 1 288 1 111
Summa tillgångar 2 865 2 484 2 513 2 348

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 68 28 177 27
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 280 100 520 0
Årets resultat -270 -60 -669 49
Summa fritt eget kapital 78 68 28 76
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 128 118 78 126
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 091 486 300 597
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 0 0
Summa långfristiga skulder 1 091 487 300 597
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 243 627 633 456
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 50
Övriga kortfristiga skulder 1 403 1 252 1 502 1 120
Summa kortfristiga skulder 1 646 1 879 2 135 1 626
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 2 865 2 484 2 513 2 348

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 8 8 9 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 746 134 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 746 134 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 180 900 800 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 180 900 800 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 204 266 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 117,31 % 74,83 % 60,33 % 68,33 %
Soliditet (%) 4,47 % 4,75 % 3,10 % 5,37 %
Avkastning på eget kapital (%) -210,94 % -50,85 % -857,69 % 38,89 %
Riskbuffert (%) -9,48 % -2,47 % -26,68 % 2,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,37 % -1,05 % -8,31 % 0,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0