RobotikUm AB

556878-3939 (Umeå)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RobotikUm AB

Information 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 1 0 0
Övriga externa kostnader 12 27 15 5
Personalkostnader 0 39 37 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -13 -67 -52 -5
Rörelseresultat -13 -68 -52 -5
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat före skatt -14 -68 -52 -5
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -14 -68 -52 -5
Årets resultat -14 -68 -52 -5
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -14 -68 -52 -5
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 32 33 0 0
Summa varulager 32 33 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 9 8 4
Summa kortfristiga fordringar 3 9 8 4
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 2 26 50
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa omsättningstillgångar 36 44 34 53
Summa tillgångar 36 44 34 53

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Balanserat resultat -10 -21 -24 -20
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 79 55 0
Årets resultat -14 -68 -52 -5
Summa fritt eget kapital -24 -10 -21 -25
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital 26 40 29 25
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 4 5 28
Summa kortfristiga skulder 10 4 5 28
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Summa eget kapital och skulder 36 44 34 53

Noter

2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 7 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 134 134 55 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 134 134 55 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Kassalikviditet (%) 50,00 % 275,00 % 680,00 % 192,86 %
Soliditet (%) 72,22 % 90,91 % 85,29 % 47,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -53,85 % -170,00 % -179,31 % -20,00 %
Riskbuffert (%) -46,11 % -154,55 % -152,94 % -9,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 30 0
Läs mer.