Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för RobotikUm AB

Information 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettomsättning 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror -1 0 0 0
Övriga externa kostnader -27 -15 -5 -7
Personalkostnader -39 -37 0 0
Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -67 -52 -5 -7
Rörelseresultat, EBIT -68 -52 -5 -7
Resultat 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat före skatt -68 -52 -5 -7
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -68 -52 -5 -7
Årets resultat -68 -52 -5 -7
Jämförelsestörande poster 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -68 -52 -5 -7
Bokslutsdispositioner 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 79 55 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 33 0 0 0
Summa varulager 33 0 0 0
Kortfristiga fodringar 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 8 4 20
Summa kortfristiga fordringar 9 8 4 20
Kassa och bank 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 26 50 29
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa omsättningstillgångar 44 34 53 49
Summa tillgångar 44 34 53 49

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserat resultat -21 -24 -20 -12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 79 55 0 0
Årets resultat -68 -52 -5 -7
Summa fritt eget kapital -10 -21 -25 -19
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital 40 29 25 31
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 5 28 18
Summa kortfristiga skulder 4 5 28 18
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital och skulder 44 34 53 49

Noter

2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 30 0 0
Sociala kostnader 0 7 0 0
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa ställda säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 134 55 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 134 55 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet (%) 275,00 % 680,00 % 189,30 % 272,20 %
Soliditet (%) 90,90 % 85,30 % 47,20 % 63,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -170,00 % -179,30 % -20,00 % -22,60 %
Riskbuffert (%) -154,50 % -152,90 % -9,40 % -14,30 %
Vinstmarginal (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Bruttovinstmarginal (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 30 0 0