Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Rickardsson Racing AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 050 75 46 72
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 247 24 0 0
Total omsättning 3 297 99 46 72
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 401 426 357 436
Personalkostnader 104 241 251 250
Avskrivningar 407 422 438 428
Summa rörelsekostnader -912 -1 089 -1 046 -1 114
Rörelseresultat 2 353 -1 052 -1 055 -1 042
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 2 551 -1 241 -271 -1 002
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 551 -1 241 -271 -1 002
Årets resultat 2 551 -1 241 -271 -1 002
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 3 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 222 135 98
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 551 -1 241 -271 -1 002
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 2 487 2 621 2 755 2 889
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 130 362 696 948
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 617 2 983 3 451 3 837
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 244 4 244 5 098 5 239
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 254 4 254 5 098 5 239
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 6 871 7 237 8 549 9 076

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 25 10 10
Summa varulager 0 25 10 10
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 790 94 76 76
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 56 0 9 43
Summa kortfristiga fordringar 1 846 94 85 119
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 375 211 131 56
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 221 329 226 185
Summa tillgångar 10 092 7 566 8 775 9 261

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 6 969 8 380 8 811 10 008
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 551 -1 241 -271 -1 002
Summa fritt eget kapital 9 520 7 139 8 540 9 006
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 9 640 7 259 8 660 9 126
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 61 36 35 22
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 391 271 81 113
Summa kortfristiga skulder 452 307 116 135
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 10 092 7 566 8 775 9 261

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 175 170 160 195
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 712,61 % 99,35 % 186,21 % 129,63 %
Soliditet (%) 95,52 % 95,94 % 98,69 % 98,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,46 % -17,10 % -3,13 % -10,98 %
Riskbuffert (%) 25,07 % -86,72 % -118,78 % -82,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 83,61 % -1 954,67 % -884,78 % -1 527,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0