Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Returpack-Burk Svenska AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 761 170 1 760 210 1 669 670 1 495 630
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 62 595 46 738 2 631 20
Total omsättning 1 823 765 1 806 948 1 672 301 1 495 650
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 635 010 1 550 790 1 419 650 1 303 920
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 87 606 79 078 72 352 59 551
Personalkostnader 57 477 57 000 53 990 52 114
Avskrivningar 21 119 20 586 16 494 13 865
Summa rörelsekostnader -1 801 212 -1 707 454 -1 562 486 -1 429 450
Rörelseresultat -6 390 72 567 81 921 55 148
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 348 69 900 62 310 38 696
Skatt -102 15 079 13 918 8 292
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 448 75 400 84 931 52 700
Årets resultat -1 246 54 821 48 392 30 404
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 037 777 549 475
Externa ränteintäkter 1 142 1 139 537 590
Räntekostnader till koncernföretag 1 063 0 0 0
Externa räntekostnader 5 174 199 282 185
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 3 328
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 448 75 400 84 931 52 700
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 9 100 -5 500 -22 621 -14 004
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 3 441 5 411 6 113 4 601
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 441 5 411 6 113 4 601
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 83 506 78 061 50 697 46 474
Inventarier 933 1 570 2 064 3 526
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 015 806 21 201 2 418
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 344 363 213 911
Summa materiella anläggningstillgångar 85 798 80 800 74 175 53 329
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 200 83 200 83 200 83 200
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 512 4 062 3 616 3 308
Summa finansiella anläggningstillgångar 87 712 87 262 86 816 86 508
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 176 951 173 473 167 104 144 438

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 013 1 746 1 997 710
Summa varulager 2 013 1 746 1 997 710
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 25 747 54 175 29 943 31 922
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 020 2 009 0 1 972
Övriga kortfristiga fordringar 188 557 263 896 215 078 196 870
Summa kortfristiga fordringar 216 324 320 080 245 021 230 764
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 126 068 248 416 267 240 194 221
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 344 405 570 242 514 259 425 695
Summa tillgångar 521 356 743 715 681 362 570 132

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 600 600 600 600
Summa bundet eget kapital 3 600 3 600 3 600 3 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 7 573 152 752 164 361 183 956
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 246 54 821 48 392 30 404
Summa fritt eget kapital 6 327 207 573 212 753 214 360
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 9 927 211 173 216 353 217 960
Summa obeskattade reserver 51 900 61 000 55 500 32 879
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 215 943 198 748 179 921 169 567
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 008 11 609 6 924 5 639
Summa långfristiga skulder 13 008 11 609 6 924 5 639
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 87 587 90 048 90 696 68 538
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 122 644 143 142 109 678 59 989
Övriga kortfristiga skulder 20 347 27 995 22 290 15 560
Summa kortfristiga skulder 230 578 261 185 222 664 144 087
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 521 356 743 715 681 362 570 132

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 74 71 70 69
Löner till styrelse & VD 2 794 2 661 2 622 2 453
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 33 858 32 952 31 057 32 580
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 719 18 001 17 013 16 066
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 200 000 60 000 50 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 148,49 % 217,66 % 230,06 % 294,95 %
Soliditet (%) 9,24 % 34,44 % 37,76 % 42,48 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,69 % 29,44 % 33,01 % 21,76 %
Riskbuffert (%) -3,23 % 10,10 % 12,39 % 7,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,95 % 4,27 % 5,07 % 3,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 495 502 481 508