Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Renahav Sverige Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 222 6 064 0 818
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 193 200 40 65
Total omsättning 14 415 6 264 40 883
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 567 437 0 0
Övriga externa kostnader 5 386 3 390 396 370
Personalkostnader 1 983 2 073 753 551
Avskrivningar 3 733 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 669 -5 900 -1 149 -921
Rörelseresultat 2 744 299 -1 656 -37
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 092 -459 -1 475 5
Skatt 248 -94 -315 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 092 -459 -1 770 5
Årets resultat 1 344 -366 -1 160 4
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 13 50
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 652 759 127 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 092 -459 -1 770 5
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -500 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 295 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 53 765 54 849 3 804 1 757
Maskiner 14 487 16 046 0 0
Inventarier 285 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 205 0 36 216 2 102
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 71 742 70 895 40 020 3 859
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 161 409 315 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 161 409 315 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 71 903 71 304 40 336 3 859

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 743 1 157 19 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 295 295 0
Övriga kortfristiga fordringar 701 711 902 1 203
Summa kortfristiga fordringar 2 444 2 163 1 216 1 203
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 640 202 4 883 23 394
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 7 084 2 365 6 099 24 597
Summa tillgångar 78 987 73 668 46 435 28 456

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 376 376 376 376
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 376 376 376 376
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 28 295 17 661 18 821 9 817
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -11 000 11 000 0 9 000
Årets resultat 1 344 -366 -1 160 4
Summa fritt eget kapital 18 639 28 295 17 661 18 821
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 19 015 28 671 18 037 19 197
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 42 735 34 500 21 117 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 8 438
Summa långfristiga skulder 42 735 34 500 21 117 8 438
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 4 290 2 500 0 0
Leverantörsskulder 1 316 3 413 3 529 289
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 276 3 172 3 172 0
Övriga kortfristiga skulder 8 354 1 412 579 533
Summa kortfristiga skulder 17 236 10 497 7 280 822
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 78 987 73 668 46 435 28 456

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 47 650 37 000 35 000 0
Övriga säkerheter 145 0 0 8 457
Summa säkerheter 47 995 37 200 35 200 8 657
Villkorat aktieägartillskott 0 11 000 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 11 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 41,10 % 22,53 % 83,78 % 2 992,34 %
Soliditet (%) 24,07 % 38,92 % 38,84 % 67,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,00 % -1,60 % -9,81 % 0,03 %
Riskbuffert (%) 2,39 % -1,28 % -3,99 % -0,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,13 % -20,09 % 0,00 % -0,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0