Nyckeltal för Renahav Sverige Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 830 14 222 6 064 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 50 193 200 40
Total omsättning 17 880 14 415 6 264 40
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 302 567 437 0
Övriga externa kostnader 6 994 5 386 3 390 396
Personalkostnader 2 163 1 983 2 073 753
Avskrivningar 3 803 3 733 0 0
Summa rörelsekostnader -13 262 -11 669 -5 900 -1 149
Rörelseresultat 4 618 2 744 299 -1 656
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 162 2 092 -459 -1 475
Skatt 360 248 -94 -315
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 962 2 092 -459 -1 770
Årets resultat 1 802 1 344 -366 -1 160
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 656 652 759 127
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 962 2 092 -459 -1 770
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -500 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 800 0 0 295
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 51 630 53 765 54 849 3 804
Maskiner 12 877 14 487 16 046 0
Inventarier 269 285 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 14 073 3 205 0 36 216
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 78 849 71 742 70 895 40 020
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 161 409 315
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 161 409 315
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 78 849 71 903 71 304 40 336

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 343 1 743 1 157 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 295 295
Övriga kortfristiga fordringar 1 919 701 711 902
Summa kortfristiga fordringar 4 262 2 444 2 163 1 216
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 520 4 640 202 4 883
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 782 7 084 2 365 6 099
Summa tillgångar 88 631 78 987 73 668 46 435

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 376 376 376 376
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 376 376 376 376
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 18 640 28 295 17 661 18 821
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -11 000 11 000 0
Årets resultat 1 802 1 344 -366 -1 160
Summa fritt eget kapital 20 442 18 639 28 295 17 661
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 20 818 19 015 28 671 18 037
Summa obeskattade reserver 300 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 41 313 42 735 34 500 21 117
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 41 313 42 735 34 500 21 117
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 545 4 290 2 500 0
Leverantörsskulder 2 057 1 316 3 413 3 529
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 776 3 276 3 172 3 172
Övriga kortfristiga skulder 16 823 8 354 1 412 579
Summa kortfristiga skulder 26 201 17 236 10 497 7 280
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 88 631 78 987 73 668 46 435

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 3 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 47 650 47 650 37 000 35 000
Övriga säkerheter 115 145 0 0
Summa säkerheter 47 965 47 995 37 200 35 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 11 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 11 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 37,33 % 41,10 % 22,53 % 83,78 %
Soliditet (%) 23,74 % 24,07 % 38,92 % 38,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,83 % 11,00 % -1,60 % -9,81 %
Riskbuffert (%) 4,24 % 2,39 % -1,28 % -3,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,54 % 10,13 % -20,09 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!