Nyckeltal för Rehn Bygger Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 97 153 86 923 92 263 123 514
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 557 96 83 181
Total omsättning 97 710 87 019 92 346 123 695
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -370 0 0 -1 967
Råvaror och förnödenheter 54 460 47 982 54 448 78 659
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 083 4 767 5 026 6 669
Personalkostnader 34 095 36 199 34 140 32 572
Avskrivningar 189 167 111 11
Summa rörelsekostnader -95 457 -89 115 -93 725 -115 944
Rörelseresultat 1 512 -2 096 -1 392 3 817
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 111 -662 48 3 166
Skatt 252 30 48 655
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 517 -2 073 -1 462 3 789
Årets resultat 859 0 0 2 211
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 47 5 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 24 75 36
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 517 -2 073 -1 462 3 789
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 691 0 -300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -406 1 411 1 510 -623
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 487 593 431 3
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 487 593 431 3
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 252 292 361 224
Summa finansiella anläggningstillgångar 252 292 361 224
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 740 885 792 227

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 15 15 15 15
Summa varulager 15 15 15 15
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 12 237 10 869 12 571 8 676
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 172 1 906 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 452 5 920 9 084 17 249
Summa kortfristiga fordringar 18 689 18 961 23 561 25 925
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 813 5 054 1 464 4 123
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 31 517 24 030 25 039 30 063
Summa tillgångar 32 259 24 915 25 831 30 290

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1
Summa bundet eget kapital 101 101 101 101
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 309 6 309 6 309 4 097
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 859 0 0 2 211
Summa fritt eget kapital 7 168 6 309 6 309 6 308
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 7 269 6 410 6 410 6 409
Summa obeskattade reserver 1 493 1 087 2 499 3 489
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 394
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 394
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 13 653 8 559 8 060 10 883
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 572 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 270 8 858 8 863 9 114
Summa kortfristiga skulder 23 495 17 417 16 923 19 997
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 32 259 24 915 25 831 30 290

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 67 69 63 59
Löner till styrelse & VD 526 550 535 479
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 23 796 25 456 22 755 22 879
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 994 10 086 9 333 8 690
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 000 50 000 5 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 50 000 5 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 4 000 4 000 4 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 134,08 % 137,88 % 147,88 % 150,26 %
Soliditet (%) 25,94 % 28,94 % 31,95 % 29,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,13 % -28,75 % -17,72 % 42,19 %
Riskbuffert (%) 4,70 % -8,36 % -5,80 % 12,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,56 % -2,41 % -1,67 % 3,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 363 377 370 396
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!