Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Reddo konsult AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 11 18 0 6
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 -18 0 -6
Rörelseresultat -11 -18 0 -6
Resultat 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -11 -18 0 -6
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 -18 0 -6
Årets resultat -11 -18 0 -6
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 -18 0 -6
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 28 39 58 82
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 28 39 58 82
Summa tillgångar 28 39 58 82

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Aktiekapital 51 51 51 51
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 51 51 51 51
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Balanserat resultat -53 -34 -34 -28
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -11 -18 0 -6
Summa fritt eget kapital -64 -52 -34 -34
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Summa eget kapital -13 -1 17 17
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 41 41 0 65
Summa långfristiga skulder 41 41 0 65
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 41 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 41 0
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 28 39 58 82

Noter

2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 141,46 % 0,00 %
Soliditet (%) -46,43 % -2,56 % 29,31 % 20,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 84,62 % 1 800,00 % 0,00 % -35,29 %
Riskbuffert (%) -39,29 % -46,15 % 0,00 % -7,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.