Nyckeltal för R A Motor Fastigheter AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 048 6 633 6 600 6 600
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 7 048 6 633 6 600 6 600
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 381 268 289 260
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 595 1 644 1 644 1 652
Summa rörelsekostnader -2 976 -1 912 -1 933 -1 912
Rörelseresultat 4 072 4 721 4 667 4 688
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 764 4 308 4 225 3 939
Skatt 805 922 929 867
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 693 4 188 4 105 3 909
Årets resultat 2 958 3 386 3 295 3 072
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 243 42 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 56 103 130 249
Externa räntekostnader 566 473 432 529
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 693 4 188 4 105 3 909
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 71 120 120 30
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 69 112 70 636 72 160 73 684
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 71 191 311
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 69 112 70 707 72 351 73 995
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 400 16 900 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 400 16 900 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 82 512 87 607 72 351 73 995

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 17 42 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 79 71
Summa kortfristiga fordringar 17 42 79 71
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 160 714 411 382
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 177 756 490 453
Summa tillgångar 83 690 88 363 72 841 74 448

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 21 706 18 320 15 025 11 952
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 958 3 386 3 295 3 072
Summa fritt eget kapital 24 664 21 706 18 320 15 024
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 24 784 21 826 18 440 15 144
Summa obeskattade reserver 0 71 191 311
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 150 150 150
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 51 809 57 528 43 050 46 125
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 5 000 7 500 9 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 51 809 62 528 50 550 55 125
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 719 3 191 3 075 3 075
Leverantörsskulder 17 0 0 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 84 0 249
Övriga kortfristiga skulder 1 360 514 436 360
Summa kortfristiga skulder 7 096 3 789 3 511 3 718
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 83 690 88 363 72 841 74 448

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 61 500 61 500 61 500 61 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 61 500 61 500 61 500 61 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 16,59 % 19,95 % 13,96 % 12,18 %
Soliditet (%) 29,61 % 24,76 % 25,51 % 20,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,90 % 19,14 % 22,09 % 25,43 %
Riskbuffert (%) 4,10 % 4,52 % 5,37 % 4,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 43,57 % 54,45 % 53,68 % 47,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!