Koncernredovisning för Qred Holding AB (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 310 431 225 964 136 041 69 046
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 852 8 255 7 621 190
Total omsättning 340 283 234 219 143 662 69 236
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 110 113 127 482 94 506 45 880
Personalkostnader 46 859 30 399 18 227 8 941
Avskrivningar 4 064 2 786 0 0
Summa rörelsekostnader -161 036 -160 667 -112 733 -54 821
Rörelseresultat 35 360 31 660 30 929 14 415
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 37 897 35 899 33 791 15 580
Skatt 8 453 7 870 7 612 3 222
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 37 897 35 899 33 791 15 580
Årets resultat 29 444 28 029 26 179 12 358
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 192 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1 411
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 209 120 7 247
Övriga finansiella kostnader 3 602 0 223 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 37 897 35 899 33 791 15 580
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 291 6 934 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 291 6 934 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 177 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 177 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 192 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 45 222 76 239 5 116 13 305
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 614 76 239 5 116 13 305
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 61 082 83 173 5 116 13 305

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 393 920 533 035 349 562 168 264
Summa kortfristiga fordringar 393 920 533 035 349 562 168 264
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 80 105 67 714 43 600 9 989
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 474 025 600 749 393 162 178 253
Summa tillgångar 535 107 683 922 398 278 191 558

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 15 421 14 788 14 753 18 457
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 166 450 0 127 879 65 304
Summa bundet eget kapital 181 871 14 788 142 632 83 761
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 49 588 193 943 7 212 -2 226
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 29 444 28 029 26 179 12 358
Summa fritt eget kapital 79 032 221 972 33 391 10 132
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 260 903 236 760 176 023 93 893
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 36 226 2 447 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 186 687 410 135 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 25 481 0 158 535 25 235
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 325 3 092 36 226 65 148
Summa långfristiga skulder 213 493 413 227 194 761 90 383
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 477 4 237 1 752 1 322
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 008 27 250 25 742 5 960
Summa kortfristiga skulder 24 485 31 487 27 494 7 282
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 535 107 683 922 398 278 191 558

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 71 42 26 14
Löner till styrelse & VD 2 376 2 946 2 606 2 403
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 33 860 19 750 11 758 6 350
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 10 802 7 094 3 822 1 787
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 92 768 29 540 271 645 92 859
Summa säkerheter 92 768 29 540 271 645 92 859
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 90 634
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 90 634
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1 935,98 % 1 907,93 % 1 429,99 % 2 447,86 %
Soliditet (%) 48,76 % 34,62 % 44,20 % 49,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,53 % 15,16 % 19,20 % 16,59 %
Riskbuffert (%) 6,19 % 5,24 % 8,44 % 8,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,98 % 15,83 % 24,67 % 22,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 510 540 552 625
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 45 189 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 30 478 0 0 0
Total omsättning 75 667 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 41 793 1 249 1 642 777
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -41 793 -1 249 -1 642 -777
Rörelseresultat 33 874 -1 249 -1 642 -777
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 45 548 12 031 2 869 1 851
Skatt 11 41 631 772
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 45 548 12 031 2 869 1 851
Årets resultat 187 13 138 2 238 2 779
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 22 280 9 253 7 674
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 25 301 4 575 5 009
Övriga finansiella kostnader 12 0 167 37
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 548 12 031 2 869 1 851
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -45 350 1 148 0 1 700
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 532 775 541 855 155 489 122 571
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 10 133
Summa finansiella anläggningstillgångar 589 171 608 636 170 370 137 228
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 589 171 608 636 170 370 137 228

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 723 141 0 2 086
Summa kortfristiga fordringar 723 141 0 2 086
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 992 5 516 14 519 1 720
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 715 5 657 14 519 3 806
Summa tillgångar 590 886 614 293 184 889 141 034

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 15 420 14 788 14 753 18 457
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 0 0 0
Summa bundet eget kapital 15 426 14 788 14 753 18 457
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 171 259 161 552 127 269 65 131
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 187 13 138 2 238 2 779
Summa fritt eget kapital 171 446 174 690 129 507 67 910
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 186 872 189 478 144 260 86 367
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 185 569 0 6 520 0
Övriga långfristiga skulder 183 724 410 135 24 946 54 313
Summa långfristiga skulder 369 293 410 135 31 466 54 313
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 488 32 13 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 33 867 11 038 0 0
Övriga kortfristiga skulder 365 3 609 9 150 187
Summa kortfristiga skulder 34 720 14 679 9 163 354
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 590 886 614 293 184 889 141 034

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 587 275 582 888 0 25 235
Summa säkerheter 587 275 582 888 0 25 235
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 676 0 11 280 0
Summa ansvarsförbindelser 676 0 11 280 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 500 7 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 4,94 % 38,54 % 158,45 % 1 075,14 %
Soliditet (%) 31,63 % 30,84 % 78,03 % 61,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,37 % 6,35 % 1,99 % 2,14 %
Riskbuffert (%) 7,71 % 0,12 % -7,55 % -4,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 100,77 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!