Nyckeltal för Qred Fintech AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 977 7 3
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 1 977 7 3
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 2 636 1 946 1 939
Personalkostnader 0 0 594 693
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -2 636 -2 540 -2 632
Rörelseresultat 0 -663 -2 533 -2 630
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 0 285 3 -1 511
Skatt 0 63 1 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 285 3 -1 511
Årets resultat 0 222 2 74
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 416 4 426 1 596
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 468 1 891 477
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 285 3 -1 511
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 1 600
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 31 631
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 33 676 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 33 676 31 631
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 33 676 31 631

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 012 6 520 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 36 3 710 11 526 2 973
Summa kortfristiga fordringar 11 048 10 230 11 526 2 973
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 771 229 311
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 11 055 11 001 11 755 3 285
Summa tillgångar 11 055 11 001 45 431 34 916

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 299 77 74 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 569 222 2 74
Summa fritt eget kapital 868 299 76 74
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 10 868 10 299 10 076 10 074
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 72 168
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 187 701 35 283 24 673
Summa kortfristiga skulder 187 702 35 355 24 841
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 11 055 11 001 45 431 34 916

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 564
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 127
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 5 911,76 % 1 567,09 % 33,25 % 13,22 %
Soliditet (%) 98,31 % 93,62 % 22,18 % 28,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 2,77 % 0,03 % -15,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -193,18 % -1,18 % -4,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -59,84 % -26 971,43 % -66 266,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 564
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!