Nyckeltal för Putte Nelsson AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 088 3 654 7 528 4 610
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 180 699 0 27
Total omsättning 2 268 4 353 7 528 4 637
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 96 726 3 494 109
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 678 1 304 2 383 3 011
Personalkostnader 956 1 652 2 153 871
Avskrivningar 50 38 0 7
Summa rörelsekostnader -1 780 -3 720 -8 030 -3 998
Rörelseresultat 488 574 -501 639
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 483 570 -502 638
Skatt 108 25 0 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 483 570 -502 638
Årets resultat 376 544 -502 486
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 4 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 483 570 -502 638
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 161 210 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 161 210 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 161 210 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 147 134 32 22
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 60 488 298 149
Summa kortfristiga fordringar 207 622 330 171
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 355 797 1 008 1 466
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 562 1 418 1 339 1 637
Summa tillgångar 1 722 1 629 1 339 1 637

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 402 -142 -126 373
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 486 0
Årets resultat 376 544 -502 486
Summa fritt eget kapital 778 402 -142 859
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 898 522 -22 979
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 133 161 0 0
Summa långfristiga skulder 133 161 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 68 53 196 227
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 623 892 1 165 430
Summa kortfristiga skulder 691 945 1 361 657
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 1 722 1 629 1 339 1 637

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 226,05 % 150,16 % 98,31 % 249,16 %
Soliditet (%) 52,15 % 32,04 % -1,64 % 59,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,79 % 109,20 % 2 281,82 % 65,17 %
Riskbuffert (%) 27,80 % 34,87 % -37,49 % 38,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 44,03 % 15,49 % -6,68 % 13,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!