Nyckeltal för Profilum AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 086 11 878 10 323 9 296
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 36
Total omsättning 13 086 11 878 10 323 9 332
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 343 6 257 5 853 5 512
Övriga externa kostnader 689 658 590 526
Personalkostnader 965 850 737 715
Avskrivningar 91 80 80 42
Summa rörelsekostnader -8 088 -7 845 -7 260 -6 795
Rörelseresultat 4 995 4 029 3 060 2 534
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 974 7 363 2 280 1 851
Skatt 1 034 1 563 504 407
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 993 4 029 3 060 2 550
Årets resultat 3 940 5 799 1 775 1 444
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 27
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 993 4 029 3 060 2 550
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -19 3 334 -780 -699
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 298 198 279 359
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 298 198 279 359
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 48 88
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 9 48 88
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 298 207 327 447

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 411 318 431 329
Summa varulager 411 318 431 329
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 593 3 682 1 629 2 341
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 710 1 183 11 1 026
Summa kortfristiga fordringar 3 303 4 865 1 640 3 367
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 393 5 498 4 692 4 789
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 107 10 681 6 763 8 486
Summa tillgångar 9 405 10 888 7 090 8 933

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 276 277 2 3 517
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 940 5 799 1 775 1 444
Summa fritt eget kapital 4 216 6 076 1 777 4 961
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 266 6 126 1 827 5 011
Summa obeskattade reserver 95 76 3 410 2 630
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 042 1 508 509 581
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 002 3 178 1 344 711
Summa kortfristiga skulder 5 044 4 686 1 853 1 292
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 405 10 888 7 090 8 933

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 216 5 800 1 500 4 680
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 172,40 % 221,15 % 341,72 % 631,27 %
Soliditet (%) 46,10 % 56,78 % 61,22 % 77,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 115,15 % 65,17 % 70,50 % 36,69 %
Riskbuffert (%) 53,07 % 36,99 % 43,14 % 28,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,14 % 33,91 % 29,63 % 27,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!