Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Pricerunner Sweden AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 99 492 101 206 104 710 100 946
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 3 0 0
Total omsättning 99 493 101 209 104 710 100 946
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 90 259 92 632 83 404 66 152
Personalkostnader 6 248 5 538 5 398 5 960
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -96 507 -98 170 -88 802 -72 112
Rörelseresultat 2 986 3 039 15 906 28 835
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 4 905 5 310 17 662 29 647
Skatt 0 0 0 6 347
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 905 5 310 17 662 29 647
Årets resultat -294 -301 -222 23 299
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 1 900 2 273 2 160 0
Externa ränteintäkter 18 25 9 452
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 27 112 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 301 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 905 5 310 17 662 29 647
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -5 199 -5 611 -17 884 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 39 520 42 819 32 658 32 381
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 520 42 819 32 658 32 381
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 39 520 42 819 32 658 32 381

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 7 751 6 576 11 808 5 969
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 66 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 903 14 039 14 271 19 213
Summa kortfristiga fordringar 21 654 20 615 26 145 25 182
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 170 10 953 8 906 8 201
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 34 824 31 568 35 050 33 383
Summa tillgångar 74 344 74 387 67 708 65 764

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 56 811 57 113 57 335 34 035
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -294 -301 -222 23 299
Summa fritt eget kapital 56 517 56 812 57 113 57 334
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 56 637 56 932 57 233 57 454
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 597 6 132 3 454 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 10 238 9 848 4 677 4 264
Övriga kortfristiga skulder 2 872 1 475 2 344 4 046
Summa kortfristiga skulder 17 707 17 455 10 475 8 310
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 74 344 74 387 67 708 65 764

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 10 8 10 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 544 4 052 3 958 4 483
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 607 1 396 1 430 1 476
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 196,67 % 180,85 % 334,62 % 401,72 %
Soliditet (%) 76,18 % 76,53 % 84,53 % 87,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,66 % 9,33 % 30,86 % 51,60 %
Riskbuffert (%) 6,60 % 7,02 % 22,75 % 45,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,93 % 5,22 % 16,47 % 29,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 454 507 396 345