Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för PriceRunner Holding AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 059 4 205 3 829 3 043
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 840 0 0
Total omsättning 4 059 5 045 3 829 3 043
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 382 0 688 162
Personalkostnader 3 794 3 835 3 516 2 845
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 176 -3 835 -4 204 -3 007
Rörelseresultat -1 117 1 210 -375 22
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -10 986 -11 881 -17 093 -32 250
Skatt 5 191 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 986 -11 881 -17 093 -32 250
Årets resultat 18 327 -2 17 668 -32 250
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 950 0 0 -14 583
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 39 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 7 534 7 203 6 525 1 307
Externa räntekostnader 4 964 5 528 9 924 13 213
Övriga finansiella kostnader 360 360 270 3 170
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 986 -11 881 -17 093 -32 250
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 34 504 11 879 34 762 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 950 0 0 -14 583
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 193 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 830 899 843 403 843 403 843 403
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 830 899 843 403 843 403 843 403

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 435
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 081 489 164 0
Övriga kortfristiga fordringar 173 154 183 0
Summa kortfristiga fordringar 15 254 643 347 435
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 088 995 1 973 1 283
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 16 342 1 638 2 320 1 717
Summa tillgångar 847 241 845 041 845 723 845 120

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 482 516 482 518 464 850 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 497 100
Årets resultat 18 327 -2 17 668 -32 250
Summa fritt eget kapital 500 843 482 516 482 518 464 850
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 500 893 482 566 482 568 464 900
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 124 190 168 830 203 470 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 170 925 157 895 131 570 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 98 500
Summa långfristiga skulder 295 115 326 725 335 040 98 500
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 45 013 35 043 25 000 0
Leverantörsskulder 79 37 3 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 288 0 63 0
Övriga kortfristiga skulder 4 853 670 3 049 281 721
Summa kortfristiga skulder 51 233 35 750 28 115 281 721
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 847 241 845 041 845 723 845 120

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 508 2 534 2 302 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 286 1 301 1 214 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 811 067 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 811 067 811 067 0
Summa säkerheter 811 067 811 067 811 067 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 30 000 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 30 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 31,90 % 4,58 % 8,25 % 0,61 %
Soliditet (%) 59,12 % 57,11 % 57,06 % 55,01 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,19 % -2,46 % -3,54 % -6,94 %
Riskbuffert (%) -3,49 % -3,47 % -4,65 % -6,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -587,44 % -593,86 % -883,05 % -1 641,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 508 2 534 2 302 0