Koncernredovisning för PriceRunner Group AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 398 247 250 027 245 945 258 578
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 879 3 789 0 0
Total omsättning 428 126 253 816 245 945 258 578
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 160 077 106 131 110 349 122 009
Personalkostnader 127 168 104 931 84 972 87 689
Avskrivningar 79 988 80 606 79 141 75 835
Summa rörelsekostnader -367 233 -291 668 -274 462 -285 533
Rörelseresultat 60 894 -37 907 -28 561 -26 955
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 45 096 -59 286 -51 381 -51 194
Skatt 25 472 4 348 5 488 3 494
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 45 549 -60 383 -51 381 -51 194
Årets resultat 19 624 -63 634 -56 869 -54 687
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 76 32 52 103
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 315 19 494 22 872 22 813
Övriga finansiella kostnader 360 3 014 0 1 529
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 45 549 -60 383 -51 381 -51 194
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -453 1 097 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 362 527 442 788 515 815 583 256
Övriga immateriella anläggningstillgångar 253 367 464 545
Summa immateriella anläggningstillgångar 362 780 443 155 516 279 583 801
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 230 5 480 7 094 5 055
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 819 1 157 1 496 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 049 6 637 8 590 5 055
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 531 6 001 3 603 6 053
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 531 6 001 3 603 6 053
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 373 359 455 793 528 472 594 910

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 34 019 25 071 23 389 31 377
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 78 723 44 161 43 995 43 456
Summa kortfristiga fordringar 112 742 69 232 67 384 74 833
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 650 62 592 66 867 39 523
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 139 392 131 824 134 251 114 356
Summa tillgångar 512 751 587 617 662 723 709 266

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 206 206 205 205
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 49 604 162 629 219 546 273 953
Summa bundet eget kapital 49 810 162 835 219 751 274 158
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 23 788 33 564 27 882 15 783
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 624 -63 634 -56 869 -54 687
Summa fritt eget kapital 43 412 -30 070 -28 987 -38 904
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 93 222 132 765 190 764 235 254
Summa obeskattade reserver -644 -1 097 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 149 550 124 190 168 830 203 470
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 185 890 237 178 222 702 209 111
Summa långfristiga skulder 335 440 361 368 391 532 412 581
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 10 45 013 35 043 25 000
Leverantörsskulder 25 167 19 090 23 326 11 752
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 59 555 30 479 22 058 24 679
Summa kortfristiga skulder 84 732 94 582 80 427 61 431
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 512 751 587 617 662 723 709 266

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 149 124 109 129
Löner till styrelse & VD 3 063 3 301 3 632 2 061
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 89 628 71 406 60 786 62 949
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 205 27 521 22 278 20 558
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 275 822 320 978 372 473 435 801
Summa säkerheter 275 822 320 978 372 473 435 801
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 164,51 % 139,38 % 166,92 % 186,15 %
Soliditet (%) 18,09 % 22,46 % 28,78 % 33,17 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,11 % -45,76 % -26,93 % -21,76 %
Riskbuffert (%) 8,08 % -11,39 % -9,15 % -8,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,75 % -33,15 % -30,19 % -29,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 622 602 591 504
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 656 1 031 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 656 1 031 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 063 501 450 311
Personalkostnader 613 1 012 1 380 836
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 676 -1 513 -1 830 -1 147
Rörelseresultat -1 020 -482 -1 830 -1 147
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -14 714 -12 967 -15 180 -13 631
Skatt 14 860 -2 343 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -14 714 -12 967 -15 180 -13 631
Årets resultat 55 004 -6 457 20 297 -12 446
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 617 1 991 0 279
Externa ränteintäkter 0 0 241 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 311 14 476 13 591 12 764
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -14 714 -12 967 -15 180 -13 631
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 84 578 4 167 35 477 1 185
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 84 578 45 481 43 482 10 053
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 581 728 542 631 540 632 507 203
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 581 728 542 631 540 632 507 203

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 302 3 437 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 73 2 353 211 64
Summa kortfristiga fordringar 4 375 5 790 211 64
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 699 584 112 133
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 074 6 374 323 198
Summa tillgångar 586 802 549 005 540 955 507 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 206 206 205 205
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 206 206 205 205
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 261 829 317 677 297 428 309 594
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 55 004 -6 457 20 297 -12 446
Summa fritt eget kapital 316 833 311 220 317 725 297 148
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 317 039 311 426 317 930 297 353
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 71 002 0 0 803
Övriga långfristiga skulder 185 890 237 178 222 702 209 112
Summa långfristiga skulder 256 892 237 178 222 702 209 915
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 113 0 173 63
Övriga kortfristiga skulder 12 758 402 150 70
Summa kortfristiga skulder 12 871 402 323 133
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 586 802 549 005 540 955 507 400

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 467 792 1 097 834
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 147 220 283 200
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 317 039 311 425 482 566 482 568
Summa säkerheter 317 039 311 425 482 566 482 568
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 150 000 170 000 205 000 260 000
Summa ansvarsförbindelser 150 000 170 000 205 000 260 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 39,42 % 1 585,57 % 100,00 % 148,12 %
Soliditet (%) 54,03 % 56,73 % 58,77 % 58,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,64 % -4,16 % -4,77 % -4,58 %
Riskbuffert (%) -5,37 % -5,82 % -6,39 % -6,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4 424,54 % -2 661,78 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!