Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Poppels Bryggeri AB (publ)

Information 2020-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 52 054
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 687
Total omsättning 52 741
Rörelsens kostnader 2020-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 129
Råvaror och förnödenheter 20 188
Handelsvaror 105
Övriga externa kostnader 13 187
Personalkostnader 14 095
Avskrivningar 2 366
Summa rörelsekostnader -50 070
Rörelseresultat 2 928
Resultat 2020-12
Resultat före skatt 2 695
Skatt 616
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 2 695
Årets resultat 2 079
Jämförelsestörande poster 2020-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 233
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 695
Bokslutsdispositioner 2020-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 148
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 148
Materiella anläggningstillgångar 2020-12
Byggnader och mark 1 600
Maskiner 9 937
Inventarier 816
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 353
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 334
Summa finansiella anläggningstillgångar 334
2020-12
Summa anläggningstillgångar 12 835

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 6 605
Summa varulager 6 605
Kortfristiga fordringar 2020-12
Kundfordringar 6 024
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 386
Summa kortfristiga fordringar 6 410
Kassa och bank 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 16 847
2020-12
Summa omsättningstillgångar 29 862
Summa tillgångar 42 697

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12
Aktiekapital 712
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 712
Fritt eget kapital 2020-12
Balanserat resultat 24 595
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 2 079
Summa fritt eget kapital 26 674
2020-12
Summa eget kapital 27 386
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 337
Långfristiga skulder 2020-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 410
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 3 410
Kortfristiga skulder 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 382
Leverantörsskulder 3 941
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 6 241
Summa kortfristiga skulder 11 564
2020-12
Summa eget kapital och skulder 42 697

Noter

2020-12
Antal anställda 24
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-12
Företagsinteckningar 3 500
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 5 710
Summa säkerheter 9 210
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-12
Kassalikviditet (%) 201,12 %
Soliditet (%) 64,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,84 %
Riskbuffert (%) 5,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0

Nyckeltal för Poppels Bryggeri AB (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 48 990 45 441 40 151 33 319
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 867 329 650 33
Total omsättning 49 857 45 770 40 801 33 352
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 129 1 008 -1 521 1 257
Råvaror och förnödenheter 19 641 19 661 17 046 12 488
Handelsvaror 0 0 0 9
Övriga externa kostnader 12 738 12 334 11 143 8 929
Personalkostnader 12 140 11 831 9 382 8 091
Avskrivningar 2 366 1 685 1 231 817
Summa rörelsekostnader -47 014 -46 519 -37 281 -31 591
Rörelseresultat 3 100 1 267 477 4 275
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 117 1 062 1 800 1 687
Skatt 448 259 556 406
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 867 1 062 269 4 041
Årets resultat 1 469 803 1 244 1 281
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 233 204 208 235
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 867 1 062 269 4 041
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -200 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -750 0 1 531 -2 354
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 148 171 93 20
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 148 171 93 20
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 600 0 0 0
Maskiner 9 937 8 920 7 815 6 620
Inventarier 816 723 681 159
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 1 283 1 641 1 382
Summa materiella anläggningstillgångar 12 353 10 926 10 137 8 161
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 500 500 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 334 334 334 329
Summa finansiella anläggningstillgångar 884 884 334 329
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 13 385 11 980 10 564 8 510

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 485 5 391 3 931 3 437
Summa varulager 6 485 5 391 3 931 3 437
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 6 014 6 543 7 455 5 846
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 392 2 933 1 139 685
Summa kortfristiga fordringar 6 406 9 476 8 594 6 531
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 159 14 404 2 120 1 452
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 29 051 29 271 14 645 11 419
Summa tillgångar 42 436 41 251 25 209 19 929

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 712 712 637 637
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 712 712 637 637
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 23 949 23 145 5 475 4 194
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 469 803 1 244 1 281
Summa fritt eget kapital 25 418 23 948 6 719 5 475
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 26 130 24 660 7 356 6 112
Summa obeskattade reserver 1 573 823 823 2 354
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 410 4 335 5 630 5 099
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 410 4 335 5 630 5 099
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 382 1 295 1 295 987
Leverantörsskulder 3 878 3 512 4 192 1 924
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 200 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 863 6 625 5 912 3 453
Summa kortfristiga skulder 11 323 11 432 11 399 6 364
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 42 436 41 251 25 209 19 929

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 22 21 15 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 3 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 5 710 9 636 14 024 0
Summa säkerheter 9 210 13 136 17 524 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 199,28 % 208,89 % 93,99 % 125,44 %
Soliditet (%) 64,31 % 61,25 % 31,59 % 39,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,51 % 4,20 % 3,38 % 51,50 %
Riskbuffert (%) 5,77 % 1,79 % 0,69 % 19,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,38 % 1,89 % 0,15 % 11,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0